جهت چاپ آگهی در نیازمندیها و درج رایگان در سایت با شماره 081 32531212 تماس حاصل فرمایید.
درج آگهی رایگان ویرایش آگهیامروز - چهارشنبه ۲۹ دی ۱۳۹۵

امروز - چهارشنبه ۲۹ دی ۱۳۹۵
< یک عدد شناسنامه کارت ملی به نام سعید میرزایی عبدی به شماره شناسنامه ١٦٤١٠ و شماره ملی *****٣٨٧٥٧١ مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد از یابنده تقاضامندیم با شماره زیر تماس بگیرند *****٠٩٣٧٣٢ (نمایش کامل)

پریروز - دوشنبه ۲۷ دی ۱۳۹۵

پریروز - دوشنبه ۲۷ دی ۱۳۹۵
< گواهینامه پایه یک به نام معراج اکبری و یک فقره چک به مبلغ ٣٦٠ هزار ،بانک صادرات شعبه مرکزی همدان مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد (نمایش کامل)

پریروز - دوشنبه ۲۷ دی ۱۳۹۵

پریروز - دوشنبه ۲۷ دی ۱۳۹۵
< کارت دانشجویی بنام شیدا کهوند به شماره دانشجویی *****٩٠١٢٣ مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد (نمایش کامل)

۴ روز قبل - شنبه ۲۵ دی ۱۳۹۵

۴ روز قبل - شنبه ۲۵ دی ۱۳۹۵
< کارت دانشجویی به نام زهرا عاشور لو به شماره: *****٩٤٩٧ مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد (نمایش کامل)

۴ روز قبل - شنبه ۲۵ دی ۱۳۹۵

۴ روز قبل - شنبه ۲۵ دی ۱۳۹۵
< کارت ملی،گواهینامه بیمه و کارت خودرو و کارت پایان خدمت به نام محمد رضایی خوشجو،مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد.از یابنده خواهشمندیم با شماره: *****٠٩١٨٧١ تماس و مژدگانی دریافت نمایند (نمایش کامل)

۴ روز قبل - شنبه ۲۵ دی ۱۳۹۵

۴ روز قبل - شنبه ۲۵ دی ۱۳۹۵
< کارت دانشجویی به نام مهدیه کهوند به شماره *****٩٤٩٧دانشجوی دانشگاه پیام نور همدان مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد (نمایش کامل)

۹ روز قبل - دوشنبه ۲۰ دی ۱۳۹۵

۹ روز قبل - دوشنبه ۲۰ دی ۱۳۹۵
< کارت ملی بنام امیر حسین سماوات اکباتان به شماره ملی: *****٣٨٧٥٥ مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد (نمایش کامل)

۹ روز قبل - دوشنبه ۲۰ دی ۱۳۹۵

۹ روز قبل - دوشنبه ۲۰ دی ۱۳۹۵
< کارت ملی،گواهینامه بیمه و کارت خودرو و کارت پایان خدمت به نام محمد رضایی خوشجو،مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد.از یابنده خواهشمندیم با شماره: *****٠٩١٨٧١ تماس و مژدگانی دریافت نمایند (نمایش کامل)

۱۱ روز قبل - شنبه ۱۸ دی ۱۳۹۵

۱۱ روز قبل - شنبه ۱۸ دی ۱۳۹۵
< کارت ملی،گواهینامه بیمه و کارت خودرو و کارت پایان خدمت به نام محمود رضایی خوشجو،مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد.از یابنده خواهشمندیم با شماره: *****٠٩١٨٧١ تماس و مژدگانی دریافت نمایند (نمایش کامل)

۱۴ روز قبل - چهارشنبه ۱۵ دی ۱۳۹۵

۱۴ روز قبل - چهارشنبه ۱۵ دی ۱۳۹۵
< کیف حاوی مدارک کارت ملی شناسنامه،سند و... مفقود گردیده از یابنده تقاضا می شود با شماره زیر تماس گرفته و مژدگانی دریافت نماید *****٠٩١٨٥٤ (نمایش کامل)

۱۴ روز قبل - چهارشنبه ۱۵ دی ۱۳۹۵

۱۴ روز قبل - چهارشنبه ۱۵ دی ۱۳۹۵
< کارت دانشجویی بنام علیرضا بهرامی مفقود گردیده از یابنده تقاضا میگردد در صورت یافتن به دانشگاه علمی کاربردی دادگستری تحویل داده شود (نمایش کامل)

۱۶ روز قبل - دوشنبه ۱۳ دی ۱۳۹۵

۱۶ روز قبل - دوشنبه ۱۳ دی ۱۳۹۵
< کارت دانشجویی به نام هدیه طهماس منش به شماره *****٩٤٩٦ دانشجوی دانشگاه پیام نور همدان مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد (نمایش کامل)

۱۸ روز قبل - شنبه ۱۱ دی ۱۳۹۵

۱۸ روز قبل - شنبه ۱۱ دی ۱۳۹۵
< سند موتور بنام آقای سید محمود موسوی به شماره پلاک *****٥١١ مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد *****٠٩٣٠٥٦ (نمایش کامل)

۱۸ روز قبل - شنبه ۱۱ دی ۱۳۹۵

۱۸ روز قبل - شنبه ۱۱ دی ۱۳۹۵
< کارت دانشجویی به نام هدیه طهماسب منش به شماره *****٩٤٩٦ دانشجوی دانشگاه پیام نور همدان مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد (نمایش کامل)

۲۱ روز قبل - چهارشنبه ۸ دی ۱۳۹۵

۲۱ روز قبل - چهارشنبه ۸ دی ۱۳۹۵
< کارت دانشجویی به نام راحله صفری به شماره *****٩٣٥٢ دانشجوی دانشگاه پیام نور مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد (نمایش کامل)

۲۳ روز قبل - دوشنبه ۶ دی ۱۳۹۵

۲۳ روز قبل - دوشنبه ۶ دی ۱۳۹۵
< دفترچه خدمات درمانی نیروهای مسلح بنام ابراهیم صفری به شماره ملی *****٤٠٢٠١٠ مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد .از یابنده تقاضا میشود با شماره زیر تماس حاصل فرمایند و مژدگانی دریافت کنند *****٠٩٣٥٧١ (نمایش کامل)

۲۳ روز قبل - دوشنبه ۶ دی ۱۳۹۵

۲۳ روز قبل - دوشنبه ۶ دی ۱۳۹۵
< کارت هوشمند به نام منوچهر اکبری به شماره١٣٢٥٤٥٠ مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد از یابنده تقاضامندیم با شماره زیر تماس بگیرند *****٠٩١٨١١ (نمایش کامل)

۲۵ روز قبل - شنبه ۴ دی ۱۳۹۵

۲۵ روز قبل - شنبه ۴ دی ۱۳۹۵
< شناسنامه و کارت ملی بنام طیبه نوری،به شماره ملی: *****٣٩٢٠٦ مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد. از یابنده تقاضا میشود با شماره زیر تماس حاصل فرماید *****٠٩١٨٢٩ (نمایش کامل)

۲۵ روز قبل - شنبه ۴ دی ۱۳۹۵

۲۵ روز قبل - شنبه ۴ دی ۱۳۹۵
< کارت دانشجوی به نام فاطمه عاشوری و شماره دانشجویی *****٩٤٩٧ مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. (نمایش کامل)

۲۸ روز قبل - چهارشنبه ۱ دی ۱۳۹۵

۲۸ روز قبل - چهارشنبه ۱ دی ۱۳۹۵
< کارت ملی به نام محمد قبادی یمین به شماره: *****٤٠٠٠٠ مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد (نمایش کامل)
Loading


®© تمامی حقوق مادی و معنوی این پایگاه متعلق به کانون آگهی و تبلیغات شهروند می باشد.