• سفارش آگهی
    081 32531212
  • پست الکترونیکی
    info@shahrvand811.com
دیروز - دوشنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۷

به چند نفر نیروی خانم جهت کاردر کارگاه دوغابی واقع درشهرک صنعتی لالجین با سرویس نیازمندیم ٠٩١٨٩١٦٠٠٤٥

دیروز - دوشنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۷

دیروز - دوشنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۷

به چند نفر نیروی خانم جهت نقاشی روی سفال در شهرک صنعتی لالجین نیازمندیم با سرویس رفت و برگشت ساعت کاری: ٨ صبح الی ٥ بعدازظهر ٠٩١٨٧٢٧٥٤٨١ ٠٩١٨٨١١٤٣٥٢

دیروز - دوشنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۷

دیروز - دوشنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۷

به یک همکار آقا و خانم جهت کاردر لالجین نیازمندیم ٠٩١٢٩٣٤٧٧١٨

دیروز - دوشنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۷

دیروز - دوشنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۷

به شاگرد خانم جهت رنگ آمیزی سفال ، واقع در لالجین نیازمندیم ٠٩٣٩٠١٦٥٧٩١

دیروز - دوشنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۷

دیروز - دوشنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۷

فوری فوری نیازمند تعدادی لعاب کار و سیاه قلم کار ماهر ٠٩٣٣٤٩٤٨٩٥٢

دیروز - دوشنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۷

دیروز - دوشنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۷

نیازمند ٣ نفر خانم خانم لعابکار با حقوق مکفی جهت کار در کارگاه سفال حوالی شهناز در محیطی مناسب وزنانه ٠٩١٨٨١٤٥٣٤٤

دیروز - دوشنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۷

۳ روز قبل - شنبه ۲۶ آبان ۱۳۹۷

به تعدادی میناکار خانم جهت لعاب روی سفال درکارگاه نیازمندیم ٠٩١٩٥٨٦٩٩٣٢

۳ روز قبل - شنبه ۲۶ آبان ۱۳۹۷

۳ روز قبل - شنبه ۲۶ آبان ۱۳۹۷

به تعدادی نیروی کارخانم در کارگاه سفالگری واقع در لالجین ، نیازمندیم حقوق ماهیانه ٨٠٠ هزار تومان ٠٩١٨٣١٧٨٤٠٦

۳ روز قبل - شنبه ۲۶ آبان ۱۳۹۷

۳ روز قبل - شنبه ۲۶ آبان ۱۳۹۷

به دو نفر نیروی خانم جهت کاردر کارگاه نقاشی سفال رو لعابی واقع در لالجین نیازمندیم محیط مناسب و حقوق مناسب ٠٩١٨٣١٥١٠٠٣

۳ روز قبل - شنبه ۲۶ آبان ۱۳۹۷

۳ روز قبل - شنبه ۲۶ آبان ۱۳۹۷

کاردر کارگاه سفال واقع در چهارراه بابک (خانم) با سرویس رفت و برگشت ساعت کاری ٨ الی ١٧ ٠٩٣٧٠١١٣١٩١

۳ روز قبل - شنبه ۲۶ آبان ۱۳۹۷

۳ روز قبل - شنبه ۲۶ آبان ۱۳۹۷

به چند خانم جهت مینا کاری ، نیازمندیم کارآموز - با تجربه پردیس ١٨ متری شقایق ، روبروی درمانگاه بهاالملک ٠٩١٨٧١١٤٠٦٠

۳ روز قبل - شنبه ۲۶ آبان ۱۳۹۷

۳ روز قبل - شنبه ۲۶ آبان ۱۳۹۷

به تعدادی شاگرد خانم جهت چسباندن گل برگردان بر روی سفال نیازمندیم با سرویس رفت و برگشت واقع در شهرک صنعتی لالجین ٠٩١٠٩٠٠١٣٣٢

۳ روز قبل - شنبه ۲۶ آبان ۱۳۹۷

۶ روز قبل - چهارشنبه ۲۳ آبان ۱۳۹۷

به یک نفر نیروی کار آقا ١٧ الی ٢٥ سال جهت کار در کارگاه سفالگری با حقوق مناسب و سرویس رفت برگشت همدان به لا لجین نیازمندیم. ٠٩٣٦٦٧٤٦٥١٤

۶ روز قبل - چهارشنبه ۲۳ آبان ۱۳۹۷

۶ روز قبل - چهارشنبه ۲۳ آبان ۱۳۹۷

به تعدادی همکارخانم با سابقه جهت لعاب کاری و طراحی روی سفال (میناکاری) نیازمندیم تسویه هفتگی ٠٩١٨٢٢٢٦٧٢١

۶ روز قبل - چهارشنبه ۲۳ آبان ۱۳۹۷

۶ روز قبل - چهارشنبه ۲۳ آبان ۱۳۹۷

به چند نفر نیروی خانم جهت نقاشی روی سفال در شهرک صنعتی لالجین نیازمندیم با سرویس رفت و برگشت ساعت کاری: ٨ صبح الی ٥ بعدازظهر ٠٩١٨٧٢٧٥٤٨١ ٠٩١٨٨١١٤٣٥٢

۶ روز قبل - چهارشنبه ۲۳ آبان ۱۳۹۷

۶ روز قبل - چهارشنبه ۲۳ آبان ۱۳۹۷

به چند نفر کارگر خانم جهت کار در محیط کاملا ًزنانه در شهر لالجین نیازمندیم ٠٩١٩٧٩٢٨٨٤١

۶ روز قبل - چهارشنبه ۲۳ آبان ۱۳۹۷

۶ روز قبل - چهارشنبه ۲۳ آبان ۱۳۹۷

به چند نفر نیروی خانم جهت کارگاه دوغابی تراش و شستشو واقع در لالجین نیازمندیم ٠٩٣٧٢٤٧٩٠٣٣ ٠٩٠٥٨٩٠٣٢٥٥ ٣٤٥٢٨٢٩٠

۶ روز قبل - چهارشنبه ۲۳ آبان ۱۳۹۷

۸ روز قبل - دوشنبه ۲۱ آبان ۱۳۹۷

به سه نفر کارگر خانم جهت کاردر کارگاه دوغابی واقع در لالجین نیازمندیم ٠٩١٨١١١٧٩٣٢

۸ روز قبل - دوشنبه ۲۱ آبان ۱۳۹۷

۸ روز قبل - دوشنبه ۲۱ آبان ۱۳۹۷

نیازمند تعدادی نیروی خانم جهت میناکاری ٠٩١٨٧٠٢٢١٥٠ ٠٩٠٣٧٩٠٨٣٧٨

۸ روز قبل - دوشنبه ۲۱ آبان ۱۳۹۷

۸ روز قبل - دوشنبه ۲۱ آبان ۱۳۹۷

به چند نفر کارگر خانم جهت کار در محیط کاملا ًزنانه در شهر لالجین نیازمندیم ٠٩١٩٧٩٢٨٨٤١

۸ روز قبل - دوشنبه ۲۱ آبان ۱۳۹۷

۸ روز قبل - دوشنبه ۲۱ آبان ۱۳۹۷

به یک نفر جهت کار نقاشی روی سفال در کارگاه واقع در لالجین ترجیحا خانم نیازمندیم ٠٨١٣٤٥٢٧٠٨١- ٠٩٢١٦١٦٣٨٢٥

۸ روز قبل - دوشنبه ۲۱ آبان ۱۳۹۷

۸ روز قبل - دوشنبه ۲۱ آبان ۱۳۹۷

به چند نفر کارگر خانم جهت کار در محیط کاملا ًزنانه در شهر لالجین نیازمندیم ٠٩١٩٧٩٢٨٨٤١

۸ روز قبل - دوشنبه ۲۱ آبان ۱۳۹۷

۱۰ روز قبل - شنبه ۱۹ آبان ۱۳۹۷

ثبت نام رایگان آموزش میناکاری از تاریخ ٩٧/٨/١٥ الی ٩٧/٨/٢٠ ٠٩١٨٩١٦١٤٦٨

۱۰ روز قبل - شنبه ۱۹ آبان ۱۳۹۷

۱۰ روز قبل - شنبه ۱۹ آبان ۱۳۹۷

به سه نفر نیروی کار وارد در کار دوغابی جهت ریخته گری تراش و شستشو نیازمندیم بصورت دانه ای لالجین، نزدیک ترمینال ٠٩٣٩٠٧٠٤٥٢٨

۱۰ روز قبل - شنبه ۱۹ آبان ۱۳۹۷

۱۰ روز قبل - شنبه ۱۹ آبان ۱۳۹۷

نیازمند چند نفر سیاه قلم کار و لعاب کار خانم با سابقه کار، ترجیحاً شهرک مدنی ٠٩١٨٠٨٤٥٠٢٣

۱۰ روز قبل - شنبه ۱۹ آبان ۱۳۹۷

۱۰ روز قبل - شنبه ۱۹ آبان ۱۳۹۷

به یک نفر نیروی خانم یا آقا جهت کار در زیر لعابی ( نقاشی) روی سفال نیازمندیم واقع در لالجین،داخل شهر ٠٩١٨٩٠٨١٧٥٥

۱۰ روز قبل - شنبه ۱۹ آبان ۱۳۹۷

۱۰ روز قبل - شنبه ۱۹ آبان ۱۳۹۷

نیازمند دو نفر نیروی کارخانم جهت کار در کارگاه سفال واقع در لالجین حقوق ماهیانه یک میلیون تومان همراه با سرویس رفت و برگشت ٠٩٠٣٥٤٣٦٤٥٠

۱۰ روز قبل - شنبه ۱۹ آبان ۱۳۹۷

۱۰ روز قبل - شنبه ۱۹ آبان ۱۳۹۷

کار در لالجین نیازمند دو نفر کارگر آقا حقوق ماهیانه ١/٥٠٠ میلیون تومان ٠٩١٨٨١٢٢٩٧٤

۱۰ روز قبل - شنبه ۱۹ آبان ۱۳۹۷

۱۰ روز قبل - شنبه ۱۹ آبان ۱۳۹۷

به تعدادی شاگرد خانم جهت چسباندن گل برگردان بر روی سفال نیازمندیم با سرویس رفت و برگشت واقع در شهرک صنعتی لالجین حقوق بصورت دستمزدی ٠٩١٠٩٠٠١٣٣٢

۱۰ روز قبل - شنبه ۱۹ آبان ۱۳۹۷

۱۰ روز قبل - شنبه ۱۹ آبان ۱۳۹۷

نیازمند ٢ نفر خانم جهت طراحی و سیاه قلم و ٢ نفر خانم جهت لعابکاری جهت کار در کارگاه سفال حوالی شهناز در محیطی مناسب وزنانه ٠٩١٨٨١٤٥٣٤٤

۱۰ روز قبل - شنبه ۱۹ آبان ۱۳۹۷

۱۰ روز قبل - شنبه ۱۹ آبان ۱۳۹۷

کاردر منزل یا کارگاه استخدام نیروی لعابکار حرفه ای فقط خانم ٠٩١٨٩١٦١٤٦٨

۱۰ روز قبل - شنبه ۱۹ آبان ۱۳۹۷

۱۰ روز قبل - شنبه ۱۹ آبان ۱۳۹۷

آموزش مینا کاری و سیاه قلم،بصورت کاملاً حرفه ای فقط با ٣٥ هزار تومان ٠٩١٩٣١٨٨٦٦٧

۱۰ روز قبل - شنبه ۱۹ آبان ۱۳۹۷

۱۰ روز قبل - شنبه ۱۹ آبان ۱۳۹۷

به یک نفر نیروی کار آقا جهت کار در کارگاه دوغابی واقع در لالجین نیازمندیم ٠٩١٨٩١٢٠٩١٩

۱۰ روز قبل - شنبه ۱۹ آبان ۱۳۹۷

۱۰ روز قبل - شنبه ۱۹ آبان ۱۳۹۷

به سه نفر نیروی کار وارد در کار دوغابی جهت ریخته گری تراش و شستشو نیازمندیم بصورت دانه ای لالجین، نزدیک ترمینال ٠٩٣٩٠٧٠٤٥٢٨

۱۰ روز قبل - شنبه ۱۹ آبان ۱۳۹۷

۱۰ روز قبل - شنبه ۱۹ آبان ۱۳۹۷

به یک نفر نیروی کار آقا ١٧ الی ٢٥ سال جهت کار در کارگاه سفالگری با حقوق مناسب و سرویس رفت برگشت همدان به لا لجین نیازمندیم. ٠٩٣٦٦٧٤٦٥١٤

۱۰ روز قبل - شنبه ۱۹ آبان ۱۳۹۷

۱۷ روز قبل - شنبه ۱۲ آبان ۱۳۹۷

آموزش مینا کاری و سیاه قلم،بصورت کاملاً حرفه ای فقط با ٣٥ هزار تومان ٠٩١٩٣١٨٨٦٦٧

۱۷ روز قبل - شنبه ۱۲ آبان ۱۳۹۷

۱۷ روز قبل - شنبه ۱۲ آبان ۱۳۹۷

نیازمند دو نفر نیروی کار خانم جهت کار در دوغابی واقع در لالجین حقوق ماهیانه ٩٠٠ هزار ٠٩٣٧٨١١١٠٧٠

۱۷ روز قبل - شنبه ۱۲ آبان ۱۳۹۷

۱۷ روز قبل - شنبه ۱۲ آبان ۱۳۹۷

به چند نفر خانم جهت طراحی و شستشوی سفال نیازمندیم با سرویس رفت و برگشت واقع در شهرک صنعتی لالجین حقوق روزانه ٣٥ هزار ساعت کاری: ٨ صبح الی ٥ بعدازظهر ٠٩١٨٧٢٧٥٤٨١

۱۷ روز قبل - شنبه ۱۲ آبان ۱۳۹۷

۱۷ روز قبل - شنبه ۱۲ آبان ۱۳۹۷

به سه نفر کارگر خانم جهت کاردر کارگاه دوغابی واقع در لالجین نیازمندیم ٠٩١٨١١١٧٩٣٢

۱۷ روز قبل - شنبه ۱۲ آبان ۱۳۹۷

۱۷ روز قبل - شنبه ۱۲ آبان ۱۳۹۷

به چند نفر لعابکار و سیاه قلم کار حرفه ای و با سابقه نیازمندیم ساعت تماس: ٩ الی ١٣ و ١٦ الی ٢٠ ٠٩١٨٥٨٤١٣٩٢

۱۷ روز قبل - شنبه ۱۲ آبان ۱۳۹۷

Loading

®© تمامی حقوق مادی و معنوی این پایگاه متعلق به نیازمندیهای شهروند همدان می باشد.

طراحی و اجرا : دانش سان