• سفارش آگهی
    081 32531212
  • پست الکترونیکی
    info@shahrvand811.com
پریروز - چهارشنبه ۲۶ مهر ۱۳۹۶

به دو نفر نیروی کار خانم جهت کار در شهرک صنعتی لالجین،خیابان سی و پنجم با حقوق ماهیانه ٩٠٠ هزار نیازمندیم ساعت کاری: ٨ صبح الی ٥ بعدازظهر با سرویس رفت و برگشت ٠٩١٨٩١٥٣٤٧٧

پریروز - چهارشنبه ۲۶ مهر ۱۳۹۶

پریروز - چهارشنبه ۲۶ مهر ۱۳۹۶

به دو نفر خانم جهت مشبک و تراش وشستشو واقع در لالجین نیازمندیم ٠٩٣٨٧٢١٠٧٠٥ ٣٤٥٢٥٢٤٦

پریروز - چهارشنبه ۲۶ مهر ۱۳۹۶

پریروز - چهارشنبه ۲۶ مهر ۱۳۹۶

به چند همکار آقا در لالجین جهت کار در دوغابی نیازمندیم.با سابقه کار تسویه هفتگی ٠٩٠٣٨١١٥٥٣٢

پریروز - چهارشنبه ۲۶ مهر ۱۳۹۶

پریروز - چهارشنبه ۲۶ مهر ۱۳۹۶

به چند نفرنیروی ساده خانم نیازمندیم،جهت کار در لالجین،با سرویس رفت و برگشت ٠٩٣٦٨٠٨١٢٢١

پریروز - چهارشنبه ۲۶ مهر ۱۳۹۶

پریروز - چهارشنبه ۲۶ مهر ۱۳۹۶

کار در منزل به تعدادی سیاه قلم کار و لعاب کار حرفه ای نیازمندیم ٠٩٣٨٣١٥٨٩٨٣

پریروز - چهارشنبه ۲۶ مهر ۱۳۹۶

۴ روز قبل - دوشنبه ۲۴ مهر ۱۳۹۶

فوری فوری به دو نفر سیاه قلم کار و لعاب کار با سابقه کار و ماهر،فقط جهت کار در کارگاه همدان نیازمندیم،فقط خانم ٠٩٣٩٤٥٩٨٩٧٠

۴ روز قبل - دوشنبه ۲۴ مهر ۱۳۹۶

۴ روز قبل - دوشنبه ۲۴ مهر ۱۳۹۶

به دو نفر کارگر آقا جهت کار در سفالگری واقع در لالجین نیازمندیم ٠٩٣٥٦٢٥٦٦٢٣

۴ روز قبل - دوشنبه ۲۴ مهر ۱۳۹۶

۴ روز قبل - دوشنبه ۲۴ مهر ۱۳۹۶

به دو نفر همکار خانم جهت بسته بندی سفال واقع در شهرک سفال لالجین نیازمندیم ٠٩٣٨٠٨٣٦٥٤٤

۴ روز قبل - دوشنبه ۲۴ مهر ۱۳۹۶

۴ روز قبل - دوشنبه ۲۴ مهر ۱۳۹۶

به سه نفر کارگر خانم جهت کار در لالجین نیازمندیم ٠٩١٨٣١٣٩٥٦٩

۴ روز قبل - دوشنبه ۲۴ مهر ۱۳۹۶

۴ روز قبل - دوشنبه ۲۴ مهر ۱۳۹۶

به چند نفر کارگر خانم جهت کار در کارگاه ابر و آب دو غابی در لالجین ترجیحاً با سابقه کاری نیازمندیم ٠٩١٨٨١٤٢٠٢٩

۴ روز قبل - دوشنبه ۲۴ مهر ۱۳۹۶

۴ روز قبل - دوشنبه ۲۴ مهر ۱۳۹۶

به تعدادی همکار خانم با سابقه جهت لعاب کاری روی سفال نیازمندیم(تسویه هفتگی) ٠٩٢١٦١٦٣٨٤١ سفال میلاد

۴ روز قبل - دوشنبه ۲۴ مهر ۱۳۹۶

۴ روز قبل - دوشنبه ۲۴ مهر ۱۳۹۶

به چند همکار آقا در لالجین جهت کار در دوغابی نیازمندیم.با سابقه کار تسویه هفتگی ٠٩٠٣٨١١٥٥٣٢

۴ روز قبل - دوشنبه ۲۴ مهر ۱۳۹۶

۶ روز قبل - شنبه ۲۲ مهر ۱۳۹۶

کارگاه نقاشی روی سفال به تعدادی نیروی خانم جهت نقاشی روی سفال واقع در همدان(حوالی بیمارستان فاطمیه) با حقوق مکفی نیازمند است ٠٩١٨٢١٢٠٠١٨

۶ روز قبل - شنبه ۲۲ مهر ۱۳۹۶

۹ روز قبل - چهارشنبه ۱۹ مهر ۱۳۹۶

به یک نفر همکار آقا جهت کار ساده سفال گری در لالجین با حقوق مکفی نیازمندیم ٠٩٣٠٦٣٦٨٠٩٦

۹ روز قبل - چهارشنبه ۱۹ مهر ۱۳۹۶

۹ روز قبل - چهارشنبه ۱۹ مهر ۱۳۹۶

به چند نفر خانم جهت سفالگری در لالجین نیازمندیم حقوق ماهیانه ٨٠٠ هزار تومان با سرویس رفت و برگشت ٠٩٠٣٠٦١٤٤٨١

۹ روز قبل - چهارشنبه ۱۹ مهر ۱۳۹۶

۹ روز قبل - چهارشنبه ۱۹ مهر ۱۳۹۶

در زمینه میناکاری روی سفال هنرجو می پذیریم با ضمانت کاری به تعدادی لعاب کار روی سفال ، نیازمندیم ٠٩١٨٧١٤٦٥٢٩

۹ روز قبل - چهارشنبه ۱۹ مهر ۱۳۹۶

۹ روز قبل - چهارشنبه ۱۹ مهر ۱۳۹۶

فوری فوری به دو نفر سیاه قلم کار و لعاب کار با سابقه کار و ماهر،فقط جهت کار در کارگاه نیازمندیم،فقط خانم ٠٩٣٩٤٥٩٨٩٧٠

۹ روز قبل - چهارشنبه ۱۹ مهر ۱۳۹۶

۱۱ روز قبل - دوشنبه ۱۷ مهر ۱۳۹۶

به یک شاگرد ساده جهت کار در لالجین(دوغابی) نیازمندیم ٠٩١٨٩١١٩٤٨٠

۱۱ روز قبل - دوشنبه ۱۷ مهر ۱۳۹۶

۱۱ روز قبل - دوشنبه ۱۷ مهر ۱۳۹۶

به دو نفر کارگر خانم و دو نفر کارگر آقا نیازمندیم جهت کار در کارگاه سفالگری در شهرک صنعتی لالجین سرویس رفت و برگشت مختص خانم ها ٠٩١٨٨١٨٦٨٦٢

۱۱ روز قبل - دوشنبه ۱۷ مهر ۱۳۹۶

۱۱ روز قبل - دوشنبه ۱۷ مهر ۱۳۹۶

به چند نفر آقا جهت کار در کارگاه سفال وسرامیک واقع در لالجین نیازمندیم ٠٩١٨٦٧٦٠١٦٥

۱۱ روز قبل - دوشنبه ۱۷ مهر ۱۳۹۶

۱۱ روز قبل - دوشنبه ۱۷ مهر ۱۳۹۶

به چند نفر نیروی کارخانم میانسال جهت کار در لالجین نیازمندیم ٠٩٢١٣١٩٧١٢٧

۱۱ روز قبل - دوشنبه ۱۷ مهر ۱۳۹۶

۱۱ روز قبل - دوشنبه ۱۷ مهر ۱۳۹۶

به چند کارگر ترجیحا ماهر جهت کار در تولیدی گلدان سرامیکی در شهرک صنعتی لالجین نیازمندیم ٠٩١٨٨١٣٦٠٥٩

۱۱ روز قبل - دوشنبه ۱۷ مهر ۱۳۹۶

۱۳ روز قبل - شنبه ۱۵ مهر ۱۳۹۶

به چند نفر همکار خانم جهت کار نقاشی وبسته بندی سفال با سرویس رفت و برگشت در لالجین نیازمندیم ٠٩٣٧١٧٣٨٩٩٠

۱۳ روز قبل - شنبه ۱۵ مهر ۱۳۹۶

۱۳ روز قبل - شنبه ۱۵ مهر ۱۳۹۶

به یک کارگر خانم جهت چسباندن برگردان در لالجین نیازمندیم ٠٩٣٦١٣٤٣٤٤٧

۱۳ روز قبل - شنبه ۱۵ مهر ۱۳۹۶

۱۳ روز قبل - شنبه ۱۵ مهر ۱۳۹۶

به یک نیروی کار آقا در کارگاه سفالگری چرخی در لالجین نیازمندیم ٠٩١٨٢١١٩٥٥٤

۱۳ روز قبل - شنبه ۱۵ مهر ۱۳۹۶

۱۳ روز قبل - شنبه ۱۵ مهر ۱۳۹۶

به چند کارگر آقا جهت کار در سفالگری در لالجین ، نیازمندیم ٠٩١٨٨١٤٠٣٩٧

۱۳ روز قبل - شنبه ۱۵ مهر ۱۳۹۶

۱۳ روز قبل - شنبه ۱۵ مهر ۱۳۹۶

به تعدادی نیروی خانم جهت کار سفال واقع در همدان نیازمندیم حقوق ماهیانه ٨٠٠ هزار ٠٩٣٧٢٦٣٥٩٨٢

۱۳ روز قبل - شنبه ۱۵ مهر ۱۳۹۶

۱۳ روز قبل - شنبه ۱۵ مهر ۱۳۹۶

به یک خانم جهت نقاشی روی سفال و یک کارگر ساده آقا با قدرت بدنی بالا نیازمندیم ٠٩٠٢٨١١٩٥٢٩ ٠٩١٨٦٧٤٤٤٦٨

۱۳ روز قبل - شنبه ۱۵ مهر ۱۳۹۶

۱۳ روز قبل - شنبه ۱۵ مهر ۱۳۹۶

نیازمند یک نفر نیروی کار خانم،جهت کار در کارگاه سفال ،محیط سالم ٠٩١٨٣٠٧٩٧٩٥

۱۳ روز قبل - شنبه ۱۵ مهر ۱۳۹۶

۱۳ روز قبل - شنبه ۱۵ مهر ۱۳۹۶

به چند نفرنیروی ساده خانم نیازمندیم،جهت کار در لالجین،حقوق ٩٠٠ هزار ٠٩٣٦٨٠٨١٢٢١

۱۳ روز قبل - شنبه ۱۵ مهر ۱۳۹۶

۱۶ روز قبل - چهارشنبه ۱۲ مهر ۱۳۹۶

به یک خانم جهت نقاشی روی سفال و یک کارگر ساده آقا با قدرت بدنی بالا نیازمندیم ٠٩٠٢٨١١٩٥٢٩ ٠٩١٨٦٧٤٤٤٦٨

۱۶ روز قبل - چهارشنبه ۱۲ مهر ۱۳۹۶

۱۶ روز قبل - چهارشنبه ۱۲ مهر ۱۳۹۶

به تعدادی نیروی خانم جهت کار سفال واقع در همدان نیازمندیم حقوق ماهیانه ٨٠٠ هزار ٠٩١٨٨١٣٦٢٠٧

۱۶ روز قبل - چهارشنبه ۱۲ مهر ۱۳۹۶

۱۶ روز قبل - چهارشنبه ۱۲ مهر ۱۳۹۶

به دو نفر ریخته گر آقا و دو نفر خانم،جهت تراش و شست و شو در کارگاه دو غابی واقع در لالجین با حقوق مناسب نیازمندیم ٠٩٣٩٠٧٠٤٥٢٨

۱۶ روز قبل - چهارشنبه ۱۲ مهر ۱۳۹۶

۱۶ روز قبل - چهارشنبه ۱۲ مهر ۱۳۹۶

کار در منزل ویژه بانوان به تعدادی طراح روی سفال میناکار و سیاه قلم کار نیازمندیم همراه با آموزش ٠٩٣٥٨٢١١٥٩٥

۱۶ روز قبل - چهارشنبه ۱۲ مهر ۱۳۹۶

۱۶ روز قبل - چهارشنبه ۱۲ مهر ۱۳۹۶

به دو نفر کارگر خانم و دو نفر کارگر آقا (آشنا به کار) جهت کار در دوغابی لالجین نیازمندیم،با سرویس رفت و برگشتو حقوق بالا ساعت تماس،٨ صبح الی ٦ عصر ٠٩٢١٦١٧٠٩٩٧

۱۶ روز قبل - چهارشنبه ۱۲ مهر ۱۳۹۶

۱۶ روز قبل - چهارشنبه ۱۲ مهر ۱۳۹۶

به دو نفر ریخته گر آقا و دو نفر خانم،جهت تراش و شست و شو در کارگاه دو غابی واقع در لالجین با حقوق مناسب نیازمندیم ٠٩٣٩٠٧٠٤٥٢٨

۱۶ روز قبل - چهارشنبه ۱۲ مهر ۱۳۹۶

۱۸ روز قبل - دوشنبه ۱۰ مهر ۱۳۹۶

به چند نفر سیاه قلم کار ولعاب کار ماهر ، نیازمندیم ساکن شهرک فرهنگیان ٠٩١٨٦١١٨٩٨٤

۱۸ روز قبل - دوشنبه ۱۰ مهر ۱۳۹۶

۱۸ روز قبل - دوشنبه ۱۰ مهر ۱۳۹۶

نیازمند همکار خانم و آقا جهت کاردر دوغابی در لالجین ٠٩١٨٩١١٩٤٤١

۱۸ روز قبل - دوشنبه ۱۰ مهر ۱۳۹۶

۱۸ روز قبل - دوشنبه ۱۰ مهر ۱۳۹۶

به چند کارگر خانم نقاش جهت لعاب زنی در لالجین نیازمندیم ٠٩١٨٣١٦٠٢٣٦

۱۸ روز قبل - دوشنبه ۱۰ مهر ۱۳۹۶

۱۸ روز قبل - دوشنبه ۱۰ مهر ۱۳۹۶

نیازمند همکار خانم یا آقا جهت نقاشی با آبرنگ برروی سفال ٠٩١٨٩١٢١٠٤٣

۱۸ روز قبل - دوشنبه ۱۰ مهر ۱۳۹۶

Loading

®© تمامی حقوق مادی و معنوی این پایگاه متعلق به نیازمندیهای شهروند همدان می باشد.

طراحی و اجرا : دانش سان