جهت چاپ آگهی در نیازمندیها و درج رایگان در سایت با شماره 081 32531212 تماس حاصل فرمایید.
درج آگهی رایگان ویرایش آگهیدیروز - دوشنبه ۳۰ مرداد ۱۳۹۶

دیروز - دوشنبه ۳۰ مرداد ۱۳۹۶
< نیازمند نیروی خانم جهت کار در کارگاه سفال در لالجین،با سابقه کار ٠٩٣٦٨٠٨١٢٢١

دیروز - دوشنبه ۳۰ مرداد ۱۳۹۶

دیروز - دوشنبه ۳۰ مرداد ۱۳۹۶
< به چند نفر نیروی خانم جهت کارگاه دوغابی واقع در لالجین نیازمندیم ٠٩٣٨٧٢١٠٧٠٧

۳ روز قبل - شنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۶

۳ روز قبل - شنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۶
< به یک یا دو نفر خانم جهت بسته بندی ،شستشو و لیبل زنی سرامیک نیازمندیم واقع در لالجین،حقوق مکفی ٠٩١٨٩١٣٥٠٦٥

۳ روز قبل - شنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۶

۳ روز قبل - شنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۶
< آموزش سیاه قلم و لعاب کار سفال به تعدادی حرفه ای نیازمندیم کار دائم ، درب منزل ٠٩١٨٤٤٠٤٤٣٤

۳ روز قبل - شنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۶

۳ روز قبل - شنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۶
< کار در کارگاه سفال،خانم واقع در پشت چهارراه بابک ساعت کاری:٨ صبح الی ٦ بعدازظهر با سرویس رفت و برگشت ٠٩٣٧٠١١٣١٩١

۳ روز قبل - شنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۶

۳ روز قبل - شنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۶
< به تعدادی کارگر خانم جهت کار در داخل شهر لالجین نیازمندیم ٠٩١٢٤٢٨٧٠٦٤

۳ روز قبل - شنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۶

۳ روز قبل - شنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۶
< به چند نفر همکار خانم جهت کار در دوغابی درشهرک صنعتی لالجین ، نیازمندیم ٠٩١٨٨١٣٩١٧٢

۳ روز قبل - شنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۶

۳ روز قبل - شنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۶
< به دو نفر شاگرد خانم یا آقا جهت کاشیکاری حوض ماهی نیازمندیم ٠٩١٨٣١٨٥٢١٥

۳ روز قبل - شنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۶

۳ روز قبل - شنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۶
< به چند نفر آقا جهت کار در کارگاه سفال وسرامیک و نقاشی روی سفال واقع در لالجین نیازمندیم ٠٩١٨٦٧٦٠١٦٥

۳ روز قبل - شنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۶

۳ روز قبل - شنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۶
< به چند نفر نیروی خانم جهت کار در کارگاه سفال واقع در لالجین با سرویس رفت وبرگشت حقوق ماهیانه ٨٠٠ هزارتومان نیازمندیم ٠٩٣٧٢٦٣٥٩٨٢

۶ روز قبل - چهارشنبه ۲۵ مرداد ۱۳۹۶

۶ روز قبل - چهارشنبه ۲۵ مرداد ۱۳۹۶
< به چند نفر لعابکار و سیاه قلم کار حرفه ای نیازمندیم ٠٩٣٣٥٤٤٥٥١٧ از پذیرفتن افراد مبتدی معذوریم

۶ روز قبل - چهارشنبه ۲۵ مرداد ۱۳۹۶

۶ روز قبل - چهارشنبه ۲۵ مرداد ۱۳۹۶
< به تعدادی نیروی خانم جهت کار در کارگاه سفال واقع در یکن آباد ٠٩١٨٢١٩٥٣٧٠

۸ روز قبل - دوشنبه ۲۳ مرداد ۱۳۹۶

۸ روز قبل - دوشنبه ۲۳ مرداد ۱۳۹۶
< فوری فوری به تعدادی سیاه قلم کار حرفه ای روی سفال نیازمندیم بدون آموزش،فقط افراد دارای سابقه کار ٠٩٠١٣٥٧٩٦٦٢

۸ روز قبل - دوشنبه ۲۳ مرداد ۱۳۹۶

۸ روز قبل - دوشنبه ۲۳ مرداد ۱۳۹۶
< نیازمند دونفر کارگر خانم جهت کار در کارگاه سفال واقع در لالجین با سرویس رفت وبرگشت ٠٩١٨٦٢٦٣٠١٤

۸ روز قبل - دوشنبه ۲۳ مرداد ۱۳۹۶

۸ روز قبل - دوشنبه ۲۳ مرداد ۱۳۹۶
< کارگاه نقاشی روی سفال به تعدادی نیروی خانم جهت نقاشی روی سفال واقع در همدان با حقوق مکفی نیازمند است ٠٩١٨٢١٢٠٠١٨

۸ روز قبل - دوشنبه ۲۳ مرداد ۱۳۹۶

۸ روز قبل - دوشنبه ۲۳ مرداد ۱۳۹۶
< به سه کارگر خانم جهت کار لعاب زنی در لالجین (شهرک صنعتی) نیازمندیم ٠٩١٨٨١٣٦٨٢٠

۸ روز قبل - دوشنبه ۲۳ مرداد ۱۳۹۶

۸ روز قبل - دوشنبه ۲۳ مرداد ۱۳۹۶
< نیازمند همکار خانم جهت کار در شهرک صنعتی لالجین ( کارگاه سرامیک) حقوق مناسب و سرویس ٠٩٣٨١٨٤٢٣٨٩

۱۰ روز قبل - شنبه ۲۱ مرداد ۱۳۹۶

۱۰ روز قبل - شنبه ۲۱ مرداد ۱۳۹۶
< به دو نفر کارگر خانم و دو نفر کارگر آقا جهت کار در دوغابی لالجین ،نیازمندیم با سرویس رفت وبرگشت و حقوق بالا ساعت تماس،٨ صبح الی ٦ عصر ٠٩٢١٦١٧٠٩٩٧

۱۰ روز قبل - شنبه ۲۱ مرداد ۱۳۹۶

۱۰ روز قبل - شنبه ۲۱ مرداد ۱۳۹۶
< به یک نفر نیروی خانم جهت کار در کارگاه سفال واقع در لالجین بدون سرویس رفت وبرگشت حقوق ماهیانه یک میلیون تومان نیازمندیم ٠٩٣٧٢٦٣٥٩٨٢

۱۰ روز قبل - شنبه ۲۱ مرداد ۱۳۹۶

۱۰ روز قبل - شنبه ۲۱ مرداد ۱۳۹۶
< به تعدادی نیروی ساده آقا جهت کار ساده سفال نیازمندیم لالجین، بلوار خامنه ای جنب سفالینه خلیج فارس کارگاه ثمری ٠٩١٨٨١٣٧٠٥٣ ٠٩٢١٦١٦٤٨٨٧

۱۳ روز قبل - چهارشنبه ۱۸ مرداد ۱۳۹۶

۱۳ روز قبل - چهارشنبه ۱۸ مرداد ۱۳۹۶
< به چند نفر شاگرد خانم جهت کار در کارگاه سفال واقع در شهرک صنعتی لالجین نیازمندیم ٠٩١٨٥٨٥٩٩٦٥ شعبانی

۱۵ روز قبل - دوشنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۶

۱۵ روز قبل - دوشنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۶
< آموزش لعابکاری و سیاه قلم بصورت کاملاً حرفه ای فقط با ٥٠ هزار تومان به تعدادی لعابکار حرفه ای نیازمندیم ٠٩١٨٤٤٥٨٨٦١

۱۵ روز قبل - دوشنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۶

۱۵ روز قبل - دوشنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۶
< فوری مینا کاری نیازمند یک مهرکار حرفه ای و چند نیروی حرفه ای برای طراحی و سیاه قلم تحویل کار از شما،تسویه به موقع و کار دائم از ما ٠٩٣٣٩٨٢٦٤٨٢

۱۵ روز قبل - دوشنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۶

۱۵ روز قبل - دوشنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۶
< به دو نفر کارگر خانم و دو نفر کارگر آقا جهت کار در دوغابی لالجین ،نیازمندیم با سرویس رفت وبرگشت و حقوق بالا ساعت تماس،٨ صبح الی ٦ عصر ٠٩٢١٦١٧٠٩٩٧

۱۵ روز قبل - دوشنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۶

۱۵ روز قبل - دوشنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۶
< نیازمند کارگر ساده جهت کار درکارگاه سفالگری،واقع در شهرک صنعتی لالجین حقوق ماهیانه ٨٠٠ هزار ٠٩٣٧٨١٩٢١٨٢

۱۵ روز قبل - دوشنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۶

۱۵ روز قبل - دوشنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۶
< به یک نفر نیروی خانم ماهر جهت شستشوی گلدان نیازمندیم در شهر لالجین ٠٩١٨٨١٧٢٠٣٤

۱۷ روز قبل - شنبه ۱۴ مرداد ۱۳۹۶

۱۷ روز قبل - شنبه ۱۴ مرداد ۱۳۹۶
< به تعدادی نیروی خانم جهت کار درکارگاه سفال در لالجین نیازمندیم حقوق ٨٠٠ هزار با سرویس رفت و برگشت ٠٩٣٧٢٦٣٥٩٨٢

۱۷ روز قبل - شنبه ۱۴ مرداد ۱۳۹۶

۱۷ روز قبل - شنبه ۱۴ مرداد ۱۳۹۶
< نیازمند دو کارگر خانم جهت کار در کارگاه دوغابی لالجین ٠٩٢١٢٥٩٨٥٠٢

۱۷ روز قبل - شنبه ۱۴ مرداد ۱۳۹۶

۱۷ روز قبل - شنبه ۱۴ مرداد ۱۳۹۶
< نیازمند سه کارگر خانم جهت کار در کارگاه دوغابی لالجین ٠٩١٨٨١٣٦٨٢٠

۱۷ روز قبل - شنبه ۱۴ مرداد ۱۳۹۶

۱۷ روز قبل - شنبه ۱۴ مرداد ۱۳۹۶
< نیازمند چند کارگر خانم جهت تراش، شستشو و مشبک در شهرک صنعتی لالجین ٠٩١٨٢٠٩٣٣٦٠

۲۰ روز قبل - چهارشنبه ۱۱ مرداد ۱۳۹۶

۲۰ روز قبل - چهارشنبه ۱۱ مرداد ۱۳۹۶
< به تعدادی نیروی خانم جهت کار در کارگاه سفال واقع در یکن آباد با سرویس رفت و برگشت نیازمندیم ٠٩١٨٢١٩٥٣٧٠

۲۰ روز قبل - چهارشنبه ۱۱ مرداد ۱۳۹۶

۲۰ روز قبل - چهارشنبه ۱۱ مرداد ۱۳۹۶
< به چند نفر آقا جهت کار در کارگاه سفال و سرامیک واقع در لالجین نیازمندیم ٠٩١٨٦٧٦٠١٦٥

۲۲ روز قبل - دوشنبه ۹ مرداد ۱۳۹۶

۲۲ روز قبل - دوشنبه ۹ مرداد ۱۳۹۶
< به تعدادی نیروی خانم حرفه ای سیاه قلم کار نیازمندیم ٠٩٣٨٠١٤١٧٧٦ ٠٩١٨٩٠٣٠٠٦٥

۲۲ روز قبل - دوشنبه ۹ مرداد ۱۳۹۶

۲۲ روز قبل - دوشنبه ۹ مرداد ۱۳۹۶
< به ٢ یا ٣ نفر طراح خانم جهت کار در کارگاه سفال نیازمندیم واقع در لالجین با سرویس رفت و برگشت رایگان ٠٩٣٧٥٠٢٠٤٤٩

۲۲ روز قبل - دوشنبه ۹ مرداد ۱۳۹۶

۲۲ روز قبل - دوشنبه ۹ مرداد ۱۳۹۶
< به یک یا دو نفر نیروی کار ماهر کارکرده با قلم مو یا گواش جهت کار در کارگاه واقع در لالجین نیازمندیم ٣٤٥٢٧٠٨١- ٠٩٢١٦١٦٣٨٢٥

۲۴ روز قبل - شنبه ۷ مرداد ۱۳۹۶

۲۴ روز قبل - شنبه ۷ مرداد ۱۳۹۶
< نیازمند نیروی خانم جهت کار در کارگاه سفال واقع در پشت چهارراه بابک ساعت کاری: ٨ صبح الی ٦ بعدازظهر با سرویس رفت و برگشت ٠٩٠٣٢٤٩٠٥٥٣

۲۷ روز قبل - چهارشنبه ۴ مرداد ۱۳۹۶

۲۷ روز قبل - چهارشنبه ۴ مرداد ۱۳۹۶
< نیازمند ٤ نفر کارگر آقا جهت کار در کارگاه سفالگری با سرویس رفت و برگشت ٠٩١٨٨١٨٦٨٦٢

۲۷ روز قبل - چهارشنبه ۴ مرداد ۱۳۹۶

۲۷ روز قبل - چهارشنبه ۴ مرداد ۱۳۹۶
< به تعدادی نیروی خانم جهت کار در کارگاه سفال واقع در یکن آباد با سرویس رفت و برگشت نیازمندیم ٠٩١٨٢١٩٥٣٧٠

۲۷ روز قبل - چهارشنبه ۴ مرداد ۱۳۹۶

۲۷ روز قبل - چهارشنبه ۴ مرداد ۱۳۹۶
< به دو نفر آقا یا خانم کارگر جهت کار در کارگاه دوغابی لالجین ، نیازمندیم با حقوق ومزایای خوب ٠٩٣٧٥٥٠٠١٠٩ ٠٩١٨٨١٣٦٠٤٩

۲۷ روز قبل - چهارشنبه ۴ مرداد ۱۳۹۶

۲۷ روز قبل - چهارشنبه ۴ مرداد ۱۳۹۶
< نیازمند دو نفر نیروی خانم جهت کار در کارگاه نقاشی سفال واقع در لالجین ٠٩١٨٦٧٣٣١٩٦
Loading


®© تمامی حقوق مادی و معنوی این پایگاه متعلق به کانون آگهی و تبلیغات شهروند می باشد.
طراحی و اجرا : دانش سان