جهت چاپ آگهی در نیازمندیها و درج رایگان در سایت با شماره 081 32531212 تماس حاصل فرمایید.
درج آگهی رایگان ویرایش آگهیدیروز - دوشنبه ۳۰ مرداد ۱۳۹۶

دیروز - دوشنبه ۳۰ مرداد ۱۳۹۶
< به یک نفر پیک موتوری جهت کار در تهیه غذا نیازمندیم ٠٩١٨٨١٤٤٩٠٦

دیروز - دوشنبه ۳۰ مرداد ۱۳۹۶

دیروز - دوشنبه ۳۰ مرداد ۱۳۹۶
< به یک نفر پیک موتوری جهت شیفت صبح از ساعت ٧/٣٠ الی ١٤/٣٠ نیازمندیم ٠٩١٨٠١٧٣٣٩٣

دیروز - دوشنبه ۳۰ مرداد ۱۳۹۶

دیروز - دوشنبه ۳۰ مرداد ۱۳۹۶
< به یک نفر پیک موتوری به صورت نیمه وقت نیازمندیم ٠٩١٨٣١٢٦٧١٠

۳ روز قبل - شنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۶

۳ روز قبل - شنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۶
< به یک نفر پیک موتوری جهت کار در تهیه غذا نیازمندیم ٠٩١٨٦٣٣٣٠٠٩

۳ روز قبل - شنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۶

۳ روز قبل - شنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۶
< به ٢٥ نفر پیک موتوری دارای مدارک کامل نیازمندیم حداقل درآمد ماهیانه ١/٧٠٠ میلیون ٠٩١٨٦٧٥٣٤٠٠ ٣٢٦٦٤٢٥٣

۳ روز قبل - شنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۶

۳ روز قبل - شنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۶
< به یک پیک موتوری با مدارک کامل،بصورت نیمه وقت جهت کار در تهیه غذانیازمندیم ٠٩١٨٥٤٠٢٢٧١

۳ روز قبل - شنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۶

۳ روز قبل - شنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۶
< به تعداد محدودی پیک موتوری نیازمندیم ٠٩١٨٧١٣٥٤٠٠

۶ روز قبل - چهارشنبه ۲۵ مرداد ۱۳۹۶

۶ روز قبل - چهارشنبه ۲۵ مرداد ۱۳۹۶
< به تعدادی موتوری با مدارک کامل جهت کار درپیک الوند نیازمندیم. چاپار خانه،خیابان ١٧شهریور گاراژ شهیدی ساعت تماس ترجیحاً ١٣ الی ١٦ ٠٩١٨٧٠٠٥٦٣١مولایی ٣٢٦٥٧٣٦٢ تماس تا ده روز تماس تبلیغاتی ممنوع

۶ روز قبل - چهارشنبه ۲۵ مرداد ۱۳۹۶

۶ روز قبل - چهارشنبه ۲۵ مرداد ۱۳۹۶
< نیازمند تعدادی پیک موتوری جهت کار درپیک امید ٠٩١٨٤٠٨٣٨٤٦

۶ روز قبل - چهارشنبه ۲۵ مرداد ۱۳۹۶

۶ روز قبل - چهارشنبه ۲۵ مرداد ۱۳۹۶
< نیازمند دو نفر پیک موتوری سن ١٨ تا ٢٥ سال حقوق ماهیانه ٤٠٠ هزار ساعت کاری ١٩/٣٠ الی ٢٣/٣٠ ٠٩١٨٣١٥٤٠٤٤

۶ روز قبل - چهارشنبه ۲۵ مرداد ۱۳۹۶

۶ روز قبل - چهارشنبه ۲۵ مرداد ۱۳۹۶
< به تعداد محدودی پیک موتوری نیازمندیم ٠٩١٨٧١٣٥٤٠٠

۱۰ روز قبل - شنبه ۲۱ مرداد ۱۳۹۶

۱۰ روز قبل - شنبه ۲۱ مرداد ۱۳۹۶
< به ٢٥ نفر پیک موتوری دارای مدارک کامل نیازمندیم حداقل درآمد ماهیانه ١/٧٠٠ میلیون ٠٩١٨٦٧٥٣٤٠٠ ٣٢٦٦٤٢٥٣

۱۰ روز قبل - شنبه ۲۱ مرداد ۱۳۹۶

۱۰ روز قبل - شنبه ۲۱ مرداد ۱۳۹۶
< به تعدادی پیک موتوری آشنا به بازار دارای روابط عمومی بالا، نیازمندیم ٨-٣٢٥٣٤٩٥٧

۱۰ روز قبل - شنبه ۲۱ مرداد ۱۳۹۶

۱۰ روز قبل - شنبه ۲۱ مرداد ۱۳۹۶
< پیک موتوری امین جهت تکمیل کادر خود از تعدادی پیک موتوری با مدارک کامل به صورت نیمه وقت وتمام وقت دعوت به همکاری می نماید وبه یکنفر اپراتور خانم جهت شیفت بعدازظهر نیازمندیم ٠٩١٨٨١٢٣٥٢٨

۱۳ روز قبل - چهارشنبه ۱۸ مرداد ۱۳۹۶

۱۳ روز قبل - چهارشنبه ۱۸ مرداد ۱۳۹۶
< به تعدادی موتوری با مدارک کامل جهت پیک موتوری نیازمندیم ٠٩٣٨٣٤٠٠٦٧٧

۱۵ روز قبل - دوشنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۶

۱۵ روز قبل - دوشنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۶
< نیازمند دو نفر پیک موتوری سن ١٨ تا ٢٥ سال ،حقوق ماهیانه ٣٥٠ هزار، ساعت کاری ٢٠ الی ٢٣/٣٠ ٠٩١٨٣١٥٤٠٤٤

۱۷ روز قبل - شنبه ۱۴ مرداد ۱۳۹۶

۱۷ روز قبل - شنبه ۱۴ مرداد ۱۳۹۶
< به ٢٥ نفر پیک موتوری دارای مدارک کامل نیازمندیم حداقل درآمد ماهیانه ١/٧٠٠ میلیون ٠٩١٨٦٧٥٣٤٠٠ ٣٢٦٦٤٢٥٣

۱۷ روز قبل - شنبه ۱۴ مرداد ۱۳۹۶

۱۷ روز قبل - شنبه ۱۴ مرداد ۱۳۹۶
< به یک پیک موتوری جهت کار درتهیه غذا نیازمندیم ٠٩١٨٦٣٣٣٠٠٩

۱۷ روز قبل - شنبه ۱۴ مرداد ۱۳۹۶

۱۷ روز قبل - شنبه ۱۴ مرداد ۱۳۹۶
< پیک موتوری امین جهت تکمیل کادر خود از تعدادی پیک موتوری با مدارک کامل به صورت نیمه وقت وتمام وقت دعوت به همکاری می نماید ویک اپراتور خانم جهت شیفت بعدازظهر ٠٩١٨٨١٢٣٥٢٨

۱۷ روز قبل - شنبه ۱۴ مرداد ۱۳۹۶

۱۷ روز قبل - شنبه ۱۴ مرداد ۱۳۹۶
< نیازمند پیک موتوری با موتور ، دارای سابقه کاری مرتبط جهت تهیه غذا ٠٩١٨٧١٢٦٣١٢

۲۲ روز قبل - دوشنبه ۹ مرداد ۱۳۹۶

۲۲ روز قبل - دوشنبه ۹ مرداد ۱۳۹۶
< به یک پیک موتوری با مدارک کامل،بصورت نیمه وقت جهت کار در تهیه غذانیازمندیم ٠٩١٨٥٤٠٢٢٧١

۲۲ روز قبل - دوشنبه ۹ مرداد ۱۳۹۶

۲۲ روز قبل - دوشنبه ۹ مرداد ۱۳۹۶
< به یک نفر پیک موتوری جهت کار در فست فود نیازمندیم ساعت کاری ١٨/٣٠ الی ٢٤ ٠٩١٨٧٠٥٣٨١٥

۲۴ روز قبل - شنبه ۷ مرداد ۱۳۹۶

۲۴ روز قبل - شنبه ۷ مرداد ۱۳۹۶
< به ٢٥ نفر پیک موتوری دارای مدارک کامل نیازمندیم ٠٩١٨٦٧٥٣٤٠٠ ٣٢٦٦٤٢٥٣

۲۴ روز قبل - شنبه ۷ مرداد ۱۳۹۶

۲۴ روز قبل - شنبه ۷ مرداد ۱۳۹۶
< به یک پیک موتوری جهت کار در تهیه غذایی نازگل چهارراه شهنار، نیازمندیم ٣٨٢٢٤٤٠١

۲۷ روز قبل - چهارشنبه ۴ مرداد ۱۳۹۶

۲۷ روز قبل - چهارشنبه ۴ مرداد ۱۳۹۶
< به یک پیک موتوری نیازمندیم جهت کار در تهیه غذا ٠٩٣٦٣١٨٧٩١٥

۲۹ روز قبل - دوشنبه ۲ مرداد ۱۳۹۶

۲۹ روز قبل - دوشنبه ۲ مرداد ۱۳۹۶
< به ٢٥ نفر پیک موتوری دارای مدارک کامل نیازمندیم ٠٩١٨٦٧٥٣٤٠٠ ٣٢٦٦٤٢٥٣

۲۹ روز قبل - دوشنبه ۲ مرداد ۱۳۹۶

۲۹ روز قبل - دوشنبه ۲ مرداد ۱۳۹۶
< نیازمند دو نفر پیک موتوری سن ١٨ تا ٢٥ سال ،حقوق ماهیانه ٨٥٠ هزار، ساعت کاری ١٢ الی ١٥ ١٨ الی ٢٤، ساعت تماس١١ الی ١٥ ٠٩١٨٣١٥٤٠٤٤
Loading


®© تمامی حقوق مادی و معنوی این پایگاه متعلق به کانون آگهی و تبلیغات شهروند می باشد.
طراحی و اجرا : دانش سان