جهت چاپ آگهی در نیازمندیها و درج رایگان در سایت با شماره 081 32531212 تماس حاصل فرمایید.
درج آگهی رایگان ویرایش آگهیپریروز - شنبه ۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

پریروز - شنبه ۹ اردیبهشت ۱۳۹۶
< به تعدادی وردست چرخکار و اتو کار ماهر مانتو نیازمندیم *****٠٩٠١٤٨ (نمایش کامل)

پریروز - شنبه ۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

پریروز - شنبه ۹ اردیبهشت ۱۳۹۶
< به تعدادی زیگزال دوز نیازمندیم،محیط کاملاً زنانه *****٠٩٣٦٢٤ (نمایش کامل)

پریروز - شنبه ۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

پریروز - شنبه ۹ اردیبهشت ۱۳۹۶
< به تعدادی چرخکار ، وردست چرخکار به صورت زیر چرخی و اتوکار خانم یا آقا نیازمندیم *****٠٩١٨٩٠ (نمایش کامل)

پریروز - شنبه ۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

پریروز - شنبه ۹ اردیبهشت ۱۳۹۶
< به تعدادی چرخکار زیگزال دوز،وسط کار خانم یا آقا،جهت کار تریکو بچگانه واقع در حصار امام نیازمندیم *****٠٩١٨٥٩ (نمایش کامل)

پریروز - شنبه ۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

پریروز - شنبه ۹ اردیبهشت ۱۳۹۶
< به چند نفرچرخکار وردست چرخکار و یک نفر تکمیلی زن جهت تولیدی مانتو بصورت زیر چرخی نیازمندیم.تسویه هفتگی *****٠٩١٩٨١ (نمایش کامل)

پریروز - شنبه ۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

پریروز - شنبه ۹ اردیبهشت ۱۳۹۶
< به یک برشکار ماهر مانتو تعدادی چرخکار ماهر مانتو و اتو کار ماهر خانم یا آقا نیازمندیم *****٣٢٥ *****٠٩١٨٨١ *****٠٩١٨٦٧ (نمایش کامل)

پریروز - شنبه ۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

پریروز - شنبه ۹ اردیبهشت ۱۳۹۶
< به چند نفر اتوکار و وردست چرخکار ماهر جهت کاردرتولیدی پوشاک نیازمندیم *****٠٩١٨٩١ (نمایش کامل)

پریروز - شنبه ۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

پریروز - شنبه ۹ اردیبهشت ۱۳۹۶
< به تعدادی وردست وچرخکار و پادو خانم یا آقا جهت کار در تولیدی ورزشی نیازمندیم *****٠٩٣٥٦٩٤ *****٣٢٥٢٢٥٤٥ (نمایش کامل)

پریروز - شنبه ۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

پریروز - شنبه ۹ اردیبهشت ۱۳۹۶
< به تعدادی چرخکار وردست چرخکار و اتوکارخانم یا آقا جهت کار در تولیدی پوشاک نیازمندیم (کار دائم، تسویه هفتگی) خ تختی، پشت بانک قوامین جنب غیر انتفاعی سراج *****٠٩٣٥٠٧ (نمایش کامل)

پریروز - شنبه ۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

پریروز - شنبه ۹ اردیبهشت ۱۳۹۶
< به تعدادی چرخکارماهر مانتو دوز خانم و تعدادی وردست چرخکار خانم نیازمندیم مقطع زمانی ندارد *****٠٩١٨٣١ (نمایش کامل)

پریروز - شنبه ۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

پریروز - شنبه ۹ اردیبهشت ۱۳۹۶
< به یک خیاط خانم مزدی دوزجهت همکاری با بوتیک زنانه نیازمندیم *****٠٩١٨٨١ (نمایش کامل)

پریروز - شنبه ۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

پریروز - شنبه ۹ اردیبهشت ۱۳۹۶
< به تعدادی خیاط ماهر شخصی دوز نیازمندیم *****٠٩١٨٨١ (نمایش کامل)

پریروز - شنبه ۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

پریروز - شنبه ۹ اردیبهشت ۱۳۹۶
< به یک نفر چرخکار تریکو دوز خانم و یک نفر وردست چرخکار خانم نیازمندیم *****٠٩١٨٦٧ (نمایش کامل)

پریروز - شنبه ۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

پریروز - شنبه ۹ اردیبهشت ۱۳۹۶
< به تعدادی چرخکار و وردست چرخکار خانم جهت مانتو دوزی نیازمندیم با آموزش رایگان *****٠٩١٨٥٠٠ ت.ت.م (نمایش کامل)

پریروز - شنبه ۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

پریروز - شنبه ۹ اردیبهشت ۱۳۹۶
< به تعدادی چرخکار ماهر و وردست اتو کار خانم یا آقا نیازمندیم.تسویه هفتگی *****٠٩١٨٩١ (نمایش کامل)

پریروز - شنبه ۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

پریروز - شنبه ۹ اردیبهشت ۱۳۹۶
< به تعدادی چرخکار و اتو کار ماهر مانتو دوز نیازمندیم بیمه + تسویه هفتگی *****٠٩١٨٨١ (نمایش کامل)

پریروز - شنبه ۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

پریروز - شنبه ۹ اردیبهشت ۱۳۹۶
< به تعدادی چرخکار وردست چرخکار واتوکارماهر نیازمندیم .کار دائم ،تسویه هفتگی *****٠٩١٨٣١ (نمایش کامل)

پریروز - شنبه ۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

پریروز - شنبه ۹ اردیبهشت ۱۳۹۶
< به تعدادی چرخکار ماهر مانتو دوز(فقط آقا) بصورت زیر چرخی نیازمندیم،کار دائم تسویه هفتگی + بیمه *****٣٢٥ *****٠٩٣٩٩٨ (نمایش کامل)

پریروز - شنبه ۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

پریروز - شنبه ۹ اردیبهشت ۱۳۹۶
< به تعدادی دکمه دوز مانتو خانم نیازمندیم *****٠٩١٨٧١ (نمایش کامل)

پریروز - شنبه ۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

پریروز - شنبه ۹ اردیبهشت ۱۳۹۶
< به تعدادی چرخکار ماهر مانتو و یک نفر تکمیلی زن نیازمندیم کار به صورت زیرچرخی حوالی چراغ قرمز *****٠٩١٨٥٩ (نمایش کامل)

پریروز - شنبه ۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

پریروز - شنبه ۹ اردیبهشت ۱۳۹۶
< به تعدادی چرخکار و اتوکار مانتو فقط خانم نیازمندیم فقط تمیزکار محیط مناسب کار دائم تسویه نقدی *****٠٩١٨٧١ (نمایش کامل)

پریروز - شنبه ۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

پریروز - شنبه ۹ اردیبهشت ۱۳۹۶
< به تعدادی چرخکار ، وردست چرخکار مانتودوز و شاگردخانم یا آقا نیازمندیم،واقع در حصار امام *****٠٩١٨٣١ (نمایش کامل)

پریروز - شنبه ۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

پریروز - شنبه ۹ اردیبهشت ۱۳۹۶
< به تعدادی زیگزال دوز خانم جهت کار در تولیدی تریکو ترجیحا حوالی شهرک مدنی ، سر باغ ها نیازمندیم *****٠٩٣٩٠٢ (نمایش کامل)

۷ روز قبل - دوشنبه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۶

۷ روز قبل - دوشنبه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۶
< خیاطی سوزن طلا واقع در هنرستان ،به دو نفر چرخکار ماهر خانم نیازمند است با پورسانت بالا (ثبت نام آموزش خیاطی) *****٠٩١٨٢١ *****٣٨٣ (نمایش کامل)

۷ روز قبل - دوشنبه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۶

۷ روز قبل - دوشنبه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۶
< به یک راسته دوز و یک وسط کار خانم نیازمندیم در محیطی کاملا زنانه *****٠٩١٨٥٤ (نمایش کامل)

۷ روز قبل - دوشنبه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۶

۷ روز قبل - دوشنبه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۶
< به تعدادی چرخکار و اتوکار خانم نیازمندم واقع در اسلامشهر *****٠٩٣٩٨١ (نمایش کامل)

۷ روز قبل - دوشنبه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۶

۷ روز قبل - دوشنبه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۶
< به دو نفر چرخکار ماهرخانم در محیطی کاملاً زنانه جهت کار در تولیدی نیازمندیم *****٠٩١٨٢١ (نمایش کامل)

۷ روز قبل - دوشنبه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۶

۷ روز قبل - دوشنبه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۶
< به تعدادی چرخکار وردست چرخکار و اتو کار ماهر خانم یا آقا جهت دوخت لباس کار نیازمندیم.تسویه هفتگی *****٣٤٢ (نمایش کامل)

۷ روز قبل - دوشنبه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۶

۷ روز قبل - دوشنبه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۶
< فوری فوری نیازمند چرخکارماهر خانم،محیط کاملاً زنانه *****٣٢٥ (نمایش کامل)

۷ روز قبل - دوشنبه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۶

۷ روز قبل - دوشنبه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۶
< به تعدادی چرخکار و اتوکار و مزدی دوز ماهر مانتو اسپرت و پالتو نیازمندیم کار دائم، تسویه هفتگی ابتدای حصار علی آباد *****٠٩١٨٣١٣١٥ تماس تبلیغاتی ممنوع (نمایش کامل)

۷ روز قبل - دوشنبه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۶

۷ روز قبل - دوشنبه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۶
< به ١٠ نفر چرخکار خانم و دو نفر برشکار و یا وردست برشکار خانم نیازمندیم *****٠٩١٨٣١ (نمایش کامل)

۹ روز قبل - شنبه ۲ اردیبهشت ۱۳۹۶

۹ روز قبل - شنبه ۲ اردیبهشت ۱۳۹۶
< به تعدادی چرخکار ماهر مانتو دوز بصورت زیر چرخی نیازمندیم،کار دائم تسویه هفتگی + بیمه *****٣٢٥ *****٠٩٣٩٩٨ (نمایش کامل)

۹ روز قبل - شنبه ۲ اردیبهشت ۱۳۹۶

۹ روز قبل - شنبه ۲ اردیبهشت ۱۳۹۶
< به چند نفرچرخکار شلواردوز مردانه وتعدادی اتوکار خانم و آقا نیازمندیم *****٠٩٣٩٢٦ (نمایش کامل)

۹ روز قبل - شنبه ۲ اردیبهشت ۱۳۹۶

۹ روز قبل - شنبه ۲ اردیبهشت ۱۳۹۶
< به یک نفر چرخکار خانم نیازمندیم (فوم دوزی) تسویه هفتگی *****٠٩١٨٨١ (نمایش کامل)

۹ روز قبل - شنبه ۲ اردیبهشت ۱۳۹۶

۹ روز قبل - شنبه ۲ اردیبهشت ۱۳۹۶
< به تعدادی وردست چرخکار ماهرمانتو دوز آقا نیازمندیم *****٠٩٣٨٣٩ (نمایش کامل)

۹ روز قبل - شنبه ۲ اردیبهشت ۱۳۹۶

۹ روز قبل - شنبه ۲ اردیبهشت ۱۳۹۶
< به تعدادی چرخکار و زیگزال دوز ماهر تریکو دوز نیازمندیم تماس تا یک هفته *****٠٩١٩٤١ (نمایش کامل)

۹ روز قبل - شنبه ۲ اردیبهشت ۱۳۹۶

۹ روز قبل - شنبه ۲ اردیبهشت ۱۳۹۶
< به تعدادی وردست چرخکار و اتوکار خانم جهت لباس زنانه نیازمندیم محل کار:حوالی مجید آباد *****٠٢٥ (نمایش کامل)

۹ روز قبل - شنبه ۲ اردیبهشت ۱۳۹۶

۹ روز قبل - شنبه ۲ اردیبهشت ۱۳۹۶
< به تعدادی چرخکار مانتو دوز و مزدی دوز و اتو کار ماهر نیازمندیم *****٠٩١٩١٣ (نمایش کامل)

۹ روز قبل - شنبه ۲ اردیبهشت ۱۳۹۶

۹ روز قبل - شنبه ۲ اردیبهشت ۱۳۹۶
< به تعدادی چرخکار و وردست خانم نیازمندیم،با محیطی سالم مخصوص بانوان تسویه هفتگی،کار دائم مجید آباد،خیابان توحید،نرسیده به مسجد توحید،نبش کوچه رحیمی *****٠٩٣٥٦٩ (نمایش کامل)

۱۲ روز قبل - چهارشنبه ۳۰ فروردین ۱۳۹۶

۱۲ روز قبل - چهارشنبه ۳۰ فروردین ۱۳۹۶
< به یک نفر چرخکارتریکو دوز و یک نفر وردست و اتو کار خانم نیازمندیم *****٠٩١٨٦٧ (نمایش کامل)
Loading


®© تمامی حقوق مادی و معنوی این پایگاه متعلق به کانون آگهی و تبلیغات شهروند می باشد.