• سفارش آگهی
    081 38267933
  • پست الکترونیکی
    shahrvand.hamedan@yahoo.com
امروز - شنبه ۸ مهر ۱۴۰۲

تعدادی همکار خانم در تولیدی مانتو زنجیره ای نیازمندیم ٤ نفر چرخکار خانم ٤ نفر وردست چرخکار خانم ٣ نفر شاگرد ساده خانم تسویه ماهیانه ، کار دائم ٠٩١٨٨٨٠٣١٨٥

امروز - شنبه ۸ مهر ۱۴۰۲

امروز - شنبه ۸ مهر ۱۴۰۲

به چند نفر زیگزال دوز و چرخکار خانم جهت کار در تولیدی تریکو نیازمندیم فقط تماس ٠٩٣٥٢٢٣٢٩٨٨

امروز - شنبه ۸ مهر ۱۴۰۲

امروز - شنبه ۸ مهر ۱۴۰۲

تعدادی چرخکار خانم جهت کار مانتو نیازمندیم ٠٩١٨٣١٨٩٣٠٤ ٠٩٩٢٣٨٨٣٩١٨

امروز - شنبه ۸ مهر ۱۴۰۲

امروز - شنبه ۸ مهر ۱۴۰۲

به یک قیچی کار ماهر مانتو آقا یا خانم با حقوق بالا نیازمندیم ٠٩١٩٩٣٣٠١٢٢ به چند نفر وردست خانم یا آقا با حقوق بالا و تعدادی مزدی دوز پالتو با تیراژ بالا نیازمندیم ٠٩١٨٣١٥٩٧٦٢

امروز - شنبه ۸ مهر ۱۴۰۲

امروز - شنبه ۸ مهر ۱۴۰۲

به تعدادی صندوقدار،کانتر کار نیروی آشپزخانه و سالن کار خانم و آقا به صورت تمام وقت و نیمه وقت با حقوق و مزایای کافی نیازمندیم ٠٩١٨٧٠٢٨٠٤٤

امروز - شنبه ۸ مهر ۱۴۰۲

امروز - شنبه ۸ مهر ۱۴۰۲

به تعدادی چرخکار ماهر خانم یا آقا جهت دوخت پالتو و مانتو به صورت زیرچرخی نیازمندیم محیط مناسب تسویه هفتگی ٠٩١٠٩٢٦٦٧٣١

امروز - شنبه ۸ مهر ۱۴۰۲

امروز - شنبه ۸ مهر ۱۴۰۲

به تعدادی وردست چرخکارماهر خانم و تعدادی مادگی زن حرفه ای خانم در کارگاه خیاطی واقع در خیابان شریعتی نیازمندیم ٠٩١٨٥٠١٥٢٥٠

امروز - شنبه ۸ مهر ۱۴۰۲

۳ روز قبل - چهارشنبه ۵ مهر ۱۴۰۲

به چند نفر خانم جهت کار درگونی دوزی نیازمندیم محیط کاملاً زنانه ساعت کاری ٧/٣٠ الی ١٤/٣٠ ماهیانه ٣/٢٠٠ میلیون فرعی باباطاهر کوچه یونسی ، پلاک ٢٦ ٠٩١٨٦١١١٩٧٦

۳ روز قبل - چهارشنبه ۵ مهر ۱۴۰۲

۳ روز قبل - چهارشنبه ۵ مهر ۱۴۰۲

تعدادی همکار خانم در تولیدی مانتو زنجیره ای نیازمندیم ٤ نفر چرخکار خانم ٤ نفر وردست چرخکار خانم ٣ نفر شاگرد ساده خانم تسویه ماهیانه ، کار دائم ٠٩١٨٨٨٠٣١٨٥

۳ روز قبل - چهارشنبه ۵ مهر ۱۴۰۲

۳ روز قبل - چهارشنبه ۵ مهر ۱۴۰۲

به چند نفر اتوکار و بسته بند خانم و چند نفر زیگزال دوز خانم جهت کار در تولیدی تریکو نیازمندیم ٠٩١٠٩٨٦٠٦١٤

۳ روز قبل - چهارشنبه ۵ مهر ۱۴۰۲

۱۲ روز قبل - دوشنبه ۲۷ شهریور ۱۴۰۲

به تعدادی چرخکار خانم و وردست چرخکار جهت دوخت مانتو نیازمندیم تسویه هفتگی ، کاردائم ، محیط کاملا زنانه ٠٩١٨٨١٢٦١٥١

۱۲ روز قبل - دوشنبه ۲۷ شهریور ۱۴۰۲

۱۲ روز قبل - دوشنبه ۲۷ شهریور ۱۴۰۲

به تعدادی چرخکارماهر تمیز دوز مانتو و پالتو ، خانم یا آقا در کارگاه خیاطی واقع در خیابان شریعتی نیازمندیم ٠٩١٨٥٠١٥٢٥٠

۱۲ روز قبل - دوشنبه ۲۷ شهریور ۱۴۰۲

۱۲ روز قبل - دوشنبه ۲۷ شهریور ۱۴۰۲

تعدادی همکار خانم در تولیدی مانتو زنجیره ای نیازمندیم ٤ نفر چرخکار خانم ٤ نفر وردست چرخکار خانم ٣ نفر شاگرد ساده خانم تسویه ماهیانه ، کار دائم ٠٩١٨٨٨٠٣١٨٥

۱۲ روز قبل - دوشنبه ۲۷ شهریور ۱۴۰۲

۱۲ روز قبل - دوشنبه ۲۷ شهریور ۱۴۰۲

به تعدادی اتوکار، چرخکار وردست، تکمیلی زن سردوز زن و دکمه مادگی زن خانم در محیطی کاملا زنانه نیازمندیم ٠٩١٨٨٠٩٥٧٠٣

۱۲ روز قبل - دوشنبه ۲۷ شهریور ۱۴۰۲

۱۲ روز قبل - دوشنبه ۲۷ شهریور ۱۴۰۲

به دو نفر کمک برشکار مانتو خانم مبتدی به صورت نیمه وقت همراه با آموزش رایگان نیازمندیم ٠٩١٨٩٠٤٧٦٦١

۱۲ روز قبل - دوشنبه ۲۷ شهریور ۱۴۰۲

۱۲ روز قبل - دوشنبه ۲۷ شهریور ۱۴۰۲

به تعدادی مزدی دوز ماهر پالتو و کاپشن زنانه نیازمندیم تسویه نقدی ٠٩١٨٩٠٤٧٦٦١

۱۲ روز قبل - دوشنبه ۲۷ شهریور ۱۴۰۲

۱۲ روز قبل - دوشنبه ۲۷ شهریور ۱۴۰۲

تعدادی چرخکار خانم جهت کار مانتو نیازمندیم ٠٩١٨٣١٨٩٣٠٤ ٠٩٩٢٣٨٨٣٩١٨

۱۲ روز قبل - دوشنبه ۲۷ شهریور ۱۴۰۲

۱۲ روز قبل - دوشنبه ۲۷ شهریور ۱۴۰۲

به چند نفر زیگزال دوز و چرخکار خانم جهت کار در تولیدی تریکو نیازمندیم فقط تماس ٠٩٣٥٢٢٣٢٩٨٨

۱۲ روز قبل - دوشنبه ۲۷ شهریور ۱۴۰۲

۱۲ روز قبل - دوشنبه ۲۷ شهریور ۱۴۰۲

به چند نفر اتوکار و بسته بند خانم و چند نفر زیگزال دوز خانم جهت کار در تولیدی تریکو نیازمندیم ٠٩١٠٩٨٦٠٦١٤

۱۲ روز قبل - دوشنبه ۲۷ شهریور ۱۴۰۲

۱۹ روز قبل - دوشنبه ۲۰ شهریور ۱۴۰۲

به دو نفر کمک برشکار مانتو خانم مبتدی به صورت نیمه وقت همراه با آموزش رایگان نیازمندیم ٠٩١٨٩٠٤٧٦٦١

۱۹ روز قبل - دوشنبه ۲۰ شهریور ۱۴۰۲

۱۹ روز قبل - دوشنبه ۲۰ شهریور ۱۴۰۲

به چند نفر اتوکار و بسته بند خانم و چند نفر زیگزال دوز خانم جهت کار در تولیدی تریکو نیازمندیم ٠٩١٠٩٨٦٠٦١٤

۱۹ روز قبل - دوشنبه ۲۰ شهریور ۱۴۰۲

۱۹ روز قبل - دوشنبه ۲۰ شهریور ۱۴۰۲

به تعدادی مزدی دوز ماهر پالتو و کاپشن زنانه نیازمندیم تسویه نقدی ٠٩١٨٩٠٤٧٦٦١

۱۹ روز قبل - دوشنبه ۲۰ شهریور ۱۴۰۲

۱۹ روز قبل - دوشنبه ۲۰ شهریور ۱۴۰۲

به تعدادی چرخکار خانم و وردست چرخکار جهت دوخت مانتو نیازمندیم تسویه هفتگی ، کاردائم ، محیط کاملا زنانه ٠٩١٨٨١٢٦١٥١

۱۹ روز قبل - دوشنبه ۲۰ شهریور ۱۴۰۲

۱۹ روز قبل - دوشنبه ۲۰ شهریور ۱۴۰۲

تعدادی همکار خانم در تولیدی مانتو زنجیره ای نیازمندیم ٤ نفر چرخکار خانم ٤ نفر وردست چرخکار خانم ٣ نفر شاگرد ساده خانم تسویه ماهیانه ، کار دائم ٠٩١٨٨٨٠٣١٨٥

۱۹ روز قبل - دوشنبه ۲۰ شهریور ۱۴۰۲

۱۹ روز قبل - دوشنبه ۲۰ شهریور ۱۴۰۲

به چند نفر زیگزال دوز و چرخکار خانم جهت کار در تولیدی تریکو نیازمندیم فقط تماس ٠٩٣٥٢٢٣٢٩٨٨

۱۹ روز قبل - دوشنبه ۲۰ شهریور ۱۴۰۲

۱۹ روز قبل - دوشنبه ۲۰ شهریور ۱۴۰۲

به تعدادی اتوکار، چرخکار وردست، تکمیلی زن سردوز زن و دکمه مادگی زن خانم در محیطی کاملا زنانه نیازمندیم ٠٩١٨٨٠٩٥٧٠٣

۱۹ روز قبل - دوشنبه ۲۰ شهریور ۱۴۰۲

۱۹ روز قبل - دوشنبه ۲۰ شهریور ۱۴۰۲

تعدادی چرخکار خانم جهت کار مانتو نیازمندیم ٠٩١٨٣١٨٩٣٠٤ ٠٩٩٢٣٨٨٣٩١٨

۱۹ روز قبل - دوشنبه ۲۰ شهریور ۱۴۰۲

۱۹ روز قبل - دوشنبه ۲۰ شهریور ۱۴۰۲

به تعدادی چرخکارماهر تمیز دوز مانتو و پالتو ، خانم یا آقا در کارگاه خیاطی واقع در خیابان شریعتی نیازمندیم ٠٩١٨٥٠١٥٢٥٠

۱۹ روز قبل - دوشنبه ۲۰ شهریور ۱۴۰۲

۲۱ روز قبل - شنبه ۱۸ شهریور ۱۴۰۲

به چند نفر خانم جهت کار درگونی دوزی نیازمندیم محیط کاملاً زنانه ساعت کاری ٧/٣٠ الی ١٤/٣٠ ماهیانه ٣/٢٠٠ میلیون فرعی باباطاهر کوچه یونسی ، پلاک ٢٦ ٠٩١٨٦١١١٩٧٦

۲۱ روز قبل - شنبه ۱۸ شهریور ۱۴۰۲

۲۶ روز قبل - دوشنبه ۱۳ شهریور ۱۴۰۲

به دو نفر کمک برشکار مانتو خانم مبتدی به صورت نیمه وقت همراه با آموزش رایگان نیازمندیم ٠٩١٨٩٠٤٧٦٦١

۲۶ روز قبل - دوشنبه ۱۳ شهریور ۱۴۰۲

۲۶ روز قبل - دوشنبه ۱۳ شهریور ۱۴۰۲

به تعدادی مزدی دوز ماهر پالتو و کاپشن زنانه نیازمندیم تسویه نقدی ٠٩١٨٩٠٤٧٦٦١

۲۶ روز قبل - دوشنبه ۱۳ شهریور ۱۴۰۲

۲۶ روز قبل - دوشنبه ۱۳ شهریور ۱۴۰۲

به تعدادی چرخکار خانم و وردست چرخکار جهت دوخت مانتو نیازمندیم تسویه هفتگی ، کاردائم ، محیط کاملا زنانه ٠٩١٨٨١٢٦١٥١

۲۶ روز قبل - دوشنبه ۱۳ شهریور ۱۴۰۲

۲۶ روز قبل - دوشنبه ۱۳ شهریور ۱۴۰۲

به چند نفر اتوکار و بسته بند خانم و چند نفر زیگزال دوز خانم جهت کار در تولیدی تریکو نیازمندیم ٠٩١٠٩٨٦٠٦١٤

۲۶ روز قبل - دوشنبه ۱۳ شهریور ۱۴۰۲

۲۸ روز قبل - شنبه ۱۱ شهریور ۱۴۰۲

به دو نفر کمک برشکار مانتو خانم مبتدی به صورت نیمه وقت همراه با آموزش رایگان نیازمندیم ٠٩١٨٩٠٤٧٦٦١

۲۸ روز قبل - شنبه ۱۱ شهریور ۱۴۰۲

۲۸ روز قبل - شنبه ۱۱ شهریور ۱۴۰۲

به تعدادی مزدی دوز ماهر پالتو و کاپشن زنانه نیازمندیم تسویه نقدی ٠٩١٨٩٠٤٧٦٦١

۲۸ روز قبل - شنبه ۱۱ شهریور ۱۴۰۲

۲۸ روز قبل - شنبه ۱۱ شهریور ۱۴۰۲

به تعدادی چرخکار خانم و وردست چرخکار جهت دوخت مانتو نیازمندیم تسویه هفتگی ، کاردائم ، محیط کاملا زنانه ٠٩١٨٨١٢٦١٥١

۲۸ روز قبل - شنبه ۱۱ شهریور ۱۴۰۲

Loading

®© تمامی حقوق مادی و معنوی این پایگاه متعلق به نیازمندیهای شهروند همدان می باشد.

طراحی و اجرا : دانش سان