• سفارش آگهی
    081 32531212
  • پست الکترونیکی
    info@shahrvand811.com
پریروز - چهارشنبه ۲۶ مهر ۱۳۹۶

به تعدادی مزدی دوز ماهرمانتو، پالتو نیازمندیم تسویه هفتگی ٠٩١٨٩٠٤٧٦٦١

پریروز - چهارشنبه ۲۶ مهر ۱۳۹۶

پریروز - چهارشنبه ۲۶ مهر ۱۳۹۶

به تعدادی چرخکار مانتو و پالتو و شاگردبصورت زیر چرخی نیازمندیم کار دائم،اجرت بالا،تسویه نقدی ٠٩٣٨٦٥٧٠٢٧٤ ت.ت.م

پریروز - چهارشنبه ۲۶ مهر ۱۳۹۶

پریروز - چهارشنبه ۲۶ مهر ۱۳۹۶

به تعدادی چرخکار مانتو دوز وردست پیشکار،وردست چرخکار خانم یا آقا نیازمندیم ٠٩٣٥٨٠٥٨٦٥١

پریروز - چهارشنبه ۲۶ مهر ۱۳۹۶

پریروز - چهارشنبه ۲۶ مهر ۱۳۹۶

به تعدادی خانم وردست،وردست چرخکار اتو کار تکمیل زن جهت کار در تولیدی پالتو و مانتو با حقوق عالی نیازمندیم ٠٩١٨٨١٤٠٢٧٩ تماس تبلیغاتی اکیداً ممنوع

پریروز - چهارشنبه ۲۶ مهر ۱۳۹۶

پریروز - چهارشنبه ۲۶ مهر ۱۳۹۶

به تعدادی چرخکار ماهر مانتو دوز با حقوق عالی نیازمندیم حوالی سی متری بنی هاشم وصدف،تسویه هفتگی ٠٩١٨٥٤٣٢١٠٣

پریروز - چهارشنبه ۲۶ مهر ۱۳۹۶

پریروز - چهارشنبه ۲۶ مهر ۱۳۹۶

به تعدادی چرخکار وردست چرخکار و اتوکار خانم جهت کار در تولیدی مانتو نیازمندیم محیط بسیار خوب تسویه واقعا نقدی کار واقعا دائم ٠٩١٨٧١١٢٥٥٠

پریروز - چهارشنبه ۲۶ مهر ۱۳۹۶

پریروز - چهارشنبه ۲۶ مهر ۱۳۹۶

نیازمند یک نفر چرخکار یک نفر وردست چرخکار و یک نفر اتو کار،خانم یا آقا تسویه هفتگی،کار دائم ٠٩١٨٢٠٠٦٧٢٢

پریروز - چهارشنبه ۲۶ مهر ۱۳۹۶

پریروز - چهارشنبه ۲۶ مهر ۱۳۹۶

به تعدادی وردست چرخکار و اتو کار ماهر،جهت کار در تولیدی مانتو نیازمندیم ٠٩٣٧١٢٠٣٠٠٨

پریروز - چهارشنبه ۲۶ مهر ۱۳۹۶

پریروز - چهارشنبه ۲۶ مهر ۱۳۹۶

به تعدادی چرخکار خانم یا آقا نیازمندیم جهت کار در تولیدی مانتو ٠٩١٨٣١٢١٣١٠

پریروز - چهارشنبه ۲۶ مهر ۱۳۹۶

پریروز - چهارشنبه ۲۶ مهر ۱۳۹۶

به یک کارگر ساده آقا جهت کار در تولیدی خیاطی نیازمندیم. خ باباطاهر کوچه جراح ها ٠٩٢١٧٨٩٣٣٠٣

پریروز - چهارشنبه ۲۶ مهر ۱۳۹۶

پریروز - چهارشنبه ۲۶ مهر ۱۳۹۶

به تعدادی چرخکار وردست چرخکار،اتو کار ماهر و تکمیلی زن ماهر خانم یا آقا نیازمندیم ،محله حاجی ٠٩١٨٩٠٢٤٧٤٤

پریروز - چهارشنبه ۲۶ مهر ۱۳۹۶

پریروز - چهارشنبه ۲۶ مهر ۱۳۹۶

به تعدادی چرخکار اتوکار و مزدی دوز خانم یا آقا نیازمندیم. (کار دائم،تسویه هفتگی) ٠٩٣٩٤١٥٥٣٨٢ ٠٩١٨٦٣٢٤٩١٩

پریروز - چهارشنبه ۲۶ مهر ۱۳۹۶

پریروز - چهارشنبه ۲۶ مهر ۱۳۹۶

به تعدادی مزدی دوز چرخکار،وردست چرخکار و اتو کار خانم یا آقا نیازمندیم جهت دوخت کت و دامن و سارافون ٠٩٠١٢٩١٦٧٩٢

پریروز - چهارشنبه ۲۶ مهر ۱۳۹۶

۴ روز قبل - دوشنبه ۲۴ مهر ۱۳۹۶

کارهای خدماتی ،دکمه ،مادگی خطی،الیگ،مادگی دستی الیگ D،پذیرفته می شود به تعدادی چرخکار و مزدی دوز شلوار نیازمندیم ٠٩١٨٤٤٤٩٤٣٤

۴ روز قبل - دوشنبه ۲۴ مهر ۱۳۹۶

۴ روز قبل - دوشنبه ۲۴ مهر ۱۳۹۶

به تعدادی شاگرد وردست چرخکار چرخکار و مزدی دوز مانتو نیازمندیم (حوالی جانبازان) ٠٩١٨٩٠٦٨٩٤٩

۴ روز قبل - دوشنبه ۲۴ مهر ۱۳۹۶

۴ روز قبل - دوشنبه ۲۴ مهر ۱۳۹۶

به تعدادی چرخکار مزدی دوز و اتو کار خانم یا آقا نیازمندیم ٠٩٣٨٩٩٥١٩٢٥

۴ روز قبل - دوشنبه ۲۴ مهر ۱۳۹۶

۴ روز قبل - دوشنبه ۲۴ مهر ۱۳۹۶

به تعدادی چرخکار وردست چرخکار خانم یا آقا ، نیازمندیم تسویه هفتگی ٠٩١٨٥٠٣١٦٥٣ ٠٩١٨٩٠٥١١٠٥

۴ روز قبل - دوشنبه ۲۴ مهر ۱۳۹۶

۴ روز قبل - دوشنبه ۲۴ مهر ۱۳۹۶

به تعدادی اتوتکمیلی زن چرخکار و وردست چرخکار ماهرخانم یا آقا جهت کار در تولیدی پوشاک نیازمندیم.(تمام وقت) (کار به صورت زنجیره ای حقوق ماهیانه ثابت) مراجعه فقط حضوری: خ تختی، پشت بانک قوامین جنب غیر انتفاعی سراج ٠٩٣٥٠٧٣٤٥٨٦

۴ روز قبل - دوشنبه ۲۴ مهر ۱۳۹۶

۴ روز قبل - دوشنبه ۲۴ مهر ۱۳۹۶

به یک وردست چرخکار ماهرخانم جهت کار در تولیدی مانتو نیازمندیم ٠٩١٨٣١٠٧٣٧٨

۴ روز قبل - دوشنبه ۲۴ مهر ۱۳۹۶

۶ روز قبل - شنبه ۲۲ مهر ۱۳۹۶

به تعدادی چرخکار ماهر مانتو و پالتو و اتو کار نیازمندیم مزد عالی ،کار دائم ٠٩١٨٧١٢٧٠٦٢ ٠٩٣٩٥٧٠٤٦٢٥

۶ روز قبل - شنبه ۲۲ مهر ۱۳۹۶

۶ روز قبل - شنبه ۲۲ مهر ۱۳۹۶

به تعدادی چرخکار و مزدی دوزماهر پالتو و کاپشن نیازمندیم با بالاترین اجرت ٠٩١٨٧١٠٧٨٧٤ ٣٢٥٢٢٦٥٤

۶ روز قبل - شنبه ۲۲ مهر ۱۳۹۶

۶ روز قبل - شنبه ۲۲ مهر ۱۳۹۶

به چند نفر چرخکار ماهر و چند نفر شاگرد یا وردست خانم یا آقا نیازمندیم ٠٩١٨٥٨٦٣١٠٤

۶ روز قبل - شنبه ۲۲ مهر ۱۳۹۶

۶ روز قبل - شنبه ۲۲ مهر ۱۳۹۶

به تعدادی شاگرد و وردست چرخکار نیازمندیم ٠٩١٨٩١٤٧٠٧٤

۶ روز قبل - شنبه ۲۲ مهر ۱۳۹۶

۶ روز قبل - شنبه ۲۲ مهر ۱۳۹۶

به تعدادی وسط کار خانم یا آقا جهت کار در تولیدی نیازمندیم با مزد عالی ٠٩١٨٤٠٨٦٧٢٣

۶ روز قبل - شنبه ۲۲ مهر ۱۳۹۶

۶ روز قبل - شنبه ۲۲ مهر ۱۳۹۶

به یک زیگزال دوز مسلط به راسته و میاندوز و یک وسط کار خانم با حقوق عالی نیازمندیم ٠٩١٨٣١٧٩٧٦٧

۶ روز قبل - شنبه ۲۲ مهر ۱۳۹۶

۶ روز قبل - شنبه ۲۲ مهر ۱۳۹۶

به دو نفر پادو و اتو کار خانم جهت تولیدی پوشاک تریکو در محیطی کاملا زنانه حوالی خیابان باباطاهر نیازمندیم ٠٩١٨٨١٥٣٤٠٩

۶ روز قبل - شنبه ۲۲ مهر ۱۳۹۶

۶ روز قبل - شنبه ۲۲ مهر ۱۳۹۶

به چند نفر چرخکار ماهر و نیمه ماهر خانم جهت کار در تولیدی کیف نیازمندیم همراه با بیمه ومزایا محیط کاملا زنانه حوالی انبار نفت حقوق ٤٥٠ الی ٩٠٠ هزار تومان به صورت پاره وقت یا تمام وقت ٠٩١٩٣٢٤٥٨٧١

۶ روز قبل - شنبه ۲۲ مهر ۱۳۹۶

۶ روز قبل - شنبه ۲۲ مهر ۱۳۹۶

به تعدادی مزدی دوز مانتو و پالتو تمیز دوز نیازمندیم - کار دائم ٠٩٩٠٣١١٥٠٧١

۶ روز قبل - شنبه ۲۲ مهر ۱۳۹۶

۶ روز قبل - شنبه ۲۲ مهر ۱۳۹۶

به یک وردست چرخکار نیمه ماهر یا ماهر مانتو نیازمندیم ٠٩٣٧٧٦٤٩٨٤٠

۶ روز قبل - شنبه ۲۲ مهر ۱۳۹۶

۶ روز قبل - شنبه ۲۲ مهر ۱۳۹۶

به یک وردست چرخکار نیمه ماهر یا ماهر مانتو نیازمندیم ٠٩٣٧٧٦٤٩٨٤٠

۶ روز قبل - شنبه ۲۲ مهر ۱۳۹۶

۹ روز قبل - چهارشنبه ۱۹ مهر ۱۳۹۶

به تعدادی وسط کار و وردست خانم یا آقا جهت کار در تولیدی تریکو نیازمندیم تسویه هفتگی با مزایای عالی ٠٩١٨٦١٣٣٧٠٨

۹ روز قبل - چهارشنبه ۱۹ مهر ۱۳۹۶

۹ روز قبل - چهارشنبه ۱۹ مهر ۱۳۹۶

استخدام نیازمند تعدادی چرخکار و وردست چرخکار و اتو کار خانم جهت تولیدی مانتو ترجیحا حوالی صدف ٠٩١٨٥٠١٦٠٣١

۹ روز قبل - چهارشنبه ۱۹ مهر ۱۳۹۶

۹ روز قبل - چهارشنبه ۱۹ مهر ۱۳۹۶

به تعدادی چرخکار و وردست چرخکار ، شاگرد و مزدی دوز مانتو وپالتو ، نیازمندیم ٠٩١٨٣١٠٢٥٣٠ -٠٩٣٣٦٨٧٤٤٨٤

۹ روز قبل - چهارشنبه ۱۹ مهر ۱۳۹۶

۹ روز قبل - چهارشنبه ۱۹ مهر ۱۳۹۶

به تعدادی چرخکار مانتو و پالتو و شاگردنیازمندیم کار دائم،اجرت بالا،تسویه نقدی ٠٩٣٨٦٥٧٠٢٧٤ ت.ت.م

۹ روز قبل - چهارشنبه ۱۹ مهر ۱۳۹۶

۹ روز قبل - چهارشنبه ۱۹ مهر ۱۳۹۶

به تعدادی مزدی دوز پالتو و مانتو تمیز دوز و وردست چرخکار و اتوکار خانم یا آقا نیازمندیم کار دائم،تسویه هفتگی ٠٩١٨٨١١٣١٠٧ ٠٩٣٧٢١٥٣٥٠٧

۹ روز قبل - چهارشنبه ۱۹ مهر ۱۳۹۶

۹ روز قبل - چهارشنبه ۱۹ مهر ۱۳۹۶

به یک زیگزال دوز تعدادی وسط کار خانم و الیگ مادگی زن جهت کار در تولیدی شلوارنیازمندیم ٠٩٣٦٦١٢١٤٤٥

۹ روز قبل - چهارشنبه ۱۹ مهر ۱۳۹۶

۹ روز قبل - چهارشنبه ۱۹ مهر ۱۳۹۶

به یک اتوکار و چند نفر چرخکار پالتو دوز خانم یا آقا نیازمندیم ،کاردائم تسویه هفتگی ،سر یخچال ٠٩١٨٥٩٠٢٦١٣ تماس تبلیغاتی ممنوع

۹ روز قبل - چهارشنبه ۱۹ مهر ۱۳۹۶

۹ روز قبل - چهارشنبه ۱۹ مهر ۱۳۹۶

به چند نفر چرخکار ماهر خانم مزدی دوز نیازمندیم تسویه هفتگی شهرک مدنی ابتدای حسن آباد محیطی کاملاً زنانه ٠٩٩٠١٨١١٧٢٤

۹ روز قبل - چهارشنبه ۱۹ مهر ۱۳۹۶

۹ روز قبل - چهارشنبه ۱۹ مهر ۱۳۹۶

به تعدادی وردست چرخکار و تعدادی اتوکار آ قا یا خانم در تولیدی مانتو ، نیازمندیم کار به صورت زنجیره ای تسویه هفتگی از پایه حقوق ٨٠ تا ١٨٠ هزار تومان ٠٩١٨٣١٤٥٨٨٠

۹ روز قبل - چهارشنبه ۱۹ مهر ۱۳۹۶

۹ روز قبل - چهارشنبه ۱۹ مهر ۱۳۹۶

به تعدادی وردست چرخکار خانم یا آقا ، نیازمندیم تسویه هفتگی ٠٩١٨٥٠٣١٦٥٣ ٠٩١٨٩٠٥١١٠٥

۹ روز قبل - چهارشنبه ۱۹ مهر ۱۳۹۶

Loading

®© تمامی حقوق مادی و معنوی این پایگاه متعلق به نیازمندیهای شهروند همدان می باشد.

طراحی و اجرا : دانش سان