• سفارش آگهی
    081 32531212
  • پست الکترونیکی
    info@shahrvand811.com
دیروز - شنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۶

به تعدادی چرخکار و شاگرد نیازمندیم کار دائم، تسویه هفتگی ٠٩١٨٦٧٦٨٠٤١ ت.ت.م

دیروز - شنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۶

دیروز - شنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۶

به تعدادی چرخکار ماهر و نیمه ماهر خانم جهت راسته دوزی نیازمندیم کار دائم،تسویه هفتگی محیط سالم میدان امام حسین ١٠ متری رضوان ٠٩١٠١٧٧٥٠٩٧

دیروز - شنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۶

دیروز - شنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۶

نیازمند اتوکار خانم جهت کار در تولیدی مانتو و همکاری با اتو کار و تکمیل زن های بیرون بر ٣٢٦٢٤٤٥٤

دیروز - شنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۶

دیروز - شنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۶

به چند نفر چرخکار و مزدی دوز جهت کت و شلوار زنانه نیازمندیم ٠٩١٨٧٠٠٥٠٥٤

دیروز - شنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۶

دیروز - شنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۶

به تعدادی چرخکار و وردست ماهر مانتو دوز (خانم) نیازمندیم مجید آباد ٠٩٣٥٦٩٨٧٦٤٠

دیروز - شنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۶

دیروز - شنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۶

به تعدادی چرخکار وردست چرخکار و اتو کار نیازمندیم (فقط خانم) بهترین شرایط در همدان برای همکاران خانم محیط بسیار سالم تسویه واقعاً نقدی کار واقعاً دائم، حوالی میدان امام ٠٩١٨٧١١٢٥٥٠ ت.ت.م

دیروز - شنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۶

دیروز - شنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۶

به تعدادی چرخکار ماهر خانم و آقا ، جهت کار در تریکو نیازمندیم ، واقع در حصار امام ٠٩١٨٥٩١٩١٥٢

دیروز - شنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۶

دیروز - شنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۶

به چند نفر چرخکار ماهر و چند نفر شاگرد یا وردست خانم یا آقا نیازمندیم ٠٩٣٩٩٢١٠٥١٥

دیروز - شنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۶

دیروز - شنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۶

به تعدادی اتوکار و وردست چرخکار خانم جهت کار در تولیدی مانتو نیازمندیم واقع در پل پهلوان ها ٠٩١٨٩١٣٠٦٨٦ صادقی

دیروز - شنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۶

دیروز - شنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۶

به تعدادی وردست چرخکار و چرخکار ماهر خانم با حقوق ماهیانه ٤٠٠ الی ١/٥٠٠ میلیون نیازمندیم ٠٩١٨٦٣٤٣٠٢٢

دیروز - شنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۶

دیروز - شنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۶

به تعدادی چرخکار و اتو کار ماهر خانم با سابقه کار در تولیدی نیازمندیم محیط کاملا ً زنانه ٠٩١٨٩١٣٠٧٢٧

دیروز - شنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۶

دیروز - شنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۶

به تعدادی چرخکار و وردست چرخکار و اتو تکمیلی زن ماهرخانم یا آقا جهت کار در تولیدی پوشاک نیازمندیم.(تمام وقت) (کار به صورت زنجیره ای ، حقوق ماهیانه ثابت) مراجعه فقط حضوری: خ تختی، پشت بانک قوامین جنب غیر انتفاعی سراج ٠٩١٨٨١٨٧٣٠٧

دیروز - شنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۶

دیروز - شنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۶

کارگاه تولیدی پوشاک از افراد زیر دعوت به همکاری می نماید یک نفر میاندوز، ٢ نفر زیگزال دوز تعداد ١٠ نفر چرخکار راسته دوزماهر ونیمه ماهر تسویه نقدی،کاردائم محیط سالم افراد سیگاری تماس نگیرند ٠٩١٨٤٤٥٣٠٩٤

دیروز - شنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۶

۴ روز قبل - چهارشنبه ۲۲ آذر ۱۳۹۶

به تعدادی چرخکار و پادو خانم جهت کار در تولیدی کیف نیازمندیم ، با تسویه هفتگی ٠٩١٢٦٣٤١٧٤٦

۴ روز قبل - چهارشنبه ۲۲ آذر ۱۳۹۶

۴ روز قبل - چهارشنبه ۲۲ آذر ۱۳۹۶

به تعدادی چرخکار و اتو کار ماهر خانم با سابقه کار در تولیدی نیازمندیم محیط کاملا ً زنانه ٠٩١٨٩١٣٠٧٢٧

۴ روز قبل - چهارشنبه ۲۲ آذر ۱۳۹۶

۴ روز قبل - چهارشنبه ۲۲ آذر ۱۳۹۶

به تعدادی اتوکار(تکمیلی زن) ماهر خانم جهت کار در تولیدی مانتو نیازمندیم،واقع در شهرک مدنی،فاز سه بلوک ١٤،تولیدی حیدری کار بصورت زیر چرخی و تسویه هفتگی میباشد ٠٩١٨٨١٥٣٠٩٦ ٠٩٣٥١٧٧٣٣٧٥

۴ روز قبل - چهارشنبه ۲۲ آذر ۱۳۹۶

۴ روز قبل - چهارشنبه ۲۲ آذر ۱۳۹۶

به چند نفر چرخکار مانتو دوز و تکمیلی زن خانم یا آقا نیازمندیم ،کاردائم تسویه هفتگی ،سر یخچال ٠٩١٨٥٩٠٢٦١٣ تماس تبلیغاتی ممنوع

۴ روز قبل - چهارشنبه ۲۲ آذر ۱۳۹۶

۴ روز قبل - چهارشنبه ۲۲ آذر ۱۳۹۶

به تعدادی وردست چرخکار با حقوق ماهیانه ٦٠٠ الی ٨٠٠ هزار تومان و اتوکار ، ماهیانه ٤٠٠ الی ٥٠٠ هزار تومان نیازمندیم، کار دائم تسویه نقدی، به صورت تمام وقت ترجیحا خانم ، محیط کاملا زنانه ٠٩٠١٢٩١٦٧٩٢

۴ روز قبل - چهارشنبه ۲۲ آذر ۱۳۹۶

۴ روز قبل - چهارشنبه ۲۲ آذر ۱۳۹۶

به تعدادی چرخکار و وردست چرخکار و اتو تکمیلی زن ماهرخانم یا آقا جهت کار در تولیدی پوشاک نیازمندیم.(تمام وقت) (کار به صورت زنجیره ای ، حقوق ماهیانه ثابت) مراجعه فقط حضوری: خ تختی، پشت بانک قوامین جنب غیر انتفاعی سراج ٠٩١٨٨١٨٧٣٠٧

۴ روز قبل - چهارشنبه ۲۲ آذر ۱۳۹۶

۶ روز قبل - دوشنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۶

به یک نفر نمونه دوز حرفه ای آقا و تعدادی شاگرد و وردست چرخکارماهر مانتو خانم بصورت تمام وقت نیازمندیم ٣٢٥٣٤٦٦٨ ٠٩١٨٥٠٠٧١٩٧

۶ روز قبل - دوشنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۶

۶ روز قبل - دوشنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۶

به تعدادی چرخکار و وردست چرخکار مانتو بصورت زیر چرخی نیازمندیم،مزایای عالی تسویه هفتگی،کار دائم ٠٩١٨٢٠٩١٢٢٤

۶ روز قبل - دوشنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۶

۶ روز قبل - دوشنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۶

نیازمند تعدادی چرخکار و وردست چرخکار خانم یا آقا ٠٩٣٦٨٩٨٥٤٢٦

۶ روز قبل - دوشنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۶

۶ روز قبل - دوشنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۶

به دو نفر چرخکار،وردست و اتوکار جهت کار در تولیدی نیازمندیم محیطی کاملاً زنانه ترجیحاًحوالی امامزاده عبدا... ٠٩١٨٢٩٣٤٠٠٩

۶ روز قبل - دوشنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۶

۶ روز قبل - دوشنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۶

به تعدادی وردست چرخکار و اتوکار خانم نیازمندیم حوالی میدان رسالت ٠٩١٨٧١٢٤٧٩٩

۶ روز قبل - دوشنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۶

۶ روز قبل - دوشنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۶

به تعدادی مزدی دوز ماهرمانتو نیازمندیم تسویه هفتگی ٠٩١٨٩٠٤٧٦٦١

۶ روز قبل - دوشنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۶

۶ روز قبل - دوشنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۶

به تعدادی زیگزال دوز ماهر خانم جهت تولیدی تریکو زنانه وبچه گانه ، نیازمندیم ٠٩٣٣١٠٨٥٣١٩

۶ روز قبل - دوشنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۶

۶ روز قبل - دوشنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۶

به تعدادی چرخکار اتوکار و وسط کار خانم و آقا نیازمندیم ٠٩١٨٧١٣٩٥٢٥

۶ روز قبل - دوشنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۶

۸ روز قبل - شنبه ۱۸ آذر ۱۳۹۶

به یک نفر وردست برشکار ماهر خانم نیازمندیم پایه حقوق ٦٠٠ هزار تومان ٣٢٥١٧٦١٧

۸ روز قبل - شنبه ۱۸ آذر ۱۳۹۶

۸ روز قبل - شنبه ۱۸ آذر ۱۳۹۶

به دو نفر شاگرد خانم جهت کار در تولیدی مانتو در قسمت برشکاری نیازمندیم حقوق ماهیانه ٧٠٠ هزار تولیدی گیشا ٣٢٥١٢٠٩٤

۸ روز قبل - شنبه ۱۸ آذر ۱۳۹۶

۸ روز قبل - شنبه ۱۸ آذر ۱۳۹۶

به تعدادی چرخکارخانم یا آقا جهت کار مانتو نیازمندیم بصورت زیر چرخی ٠٩٣٥٧٥٨١٨٣٧

۸ روز قبل - شنبه ۱۸ آذر ۱۳۹۶

۸ روز قبل - شنبه ۱۸ آذر ۱۳۹۶

به تعدادی چرخکار وردست چرخکار و اتو کار نیازمندیم (فقط خانم) بهترین شرایط در همدان برای همکاران خانم محیط بسیار سالم تسویه واقعاً نقدی کار واقعاً دائم، حوالی میدان امام ٠٩١٨٧١١٢٥٥٠ ت . ت.م

۸ روز قبل - شنبه ۱۸ آذر ۱۳۹۶

۱۳ روز قبل - دوشنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۶

به تعداد ٢٠ نفر سر دوز کار،میاندوز کار راسته دوز ماهر وردست و پادو (ترجیحاً خانم) جهت کار تریکو با ساعت کاری: ٨ صبح الی ١٧ با محیطی مناسب نیازمندیم ٠٩٣٣٣٢٥٤٦٠٥

۱۳ روز قبل - دوشنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۶

۱۳ روز قبل - دوشنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۶

به تعدادی چرخکار خانم بصورت زنجیره ای در محیطی کاملاً زنانه جهت لباس بچگانه نیازمندیم حوالی آرامگاه باباطاهر ٠٩٣٧١٠٥٦٢٩١

۱۳ روز قبل - دوشنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۶

۱۳ روز قبل - دوشنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۶

به چند نفر چرخکار پالتو و مانتو دوز و تکمیلی زن خانم یا آقا نیازمندیم ،کاردائم تسویه هفتگی ،سر یخچال ٠٩١٨٥٩٠٢٦١٣ تماس تبلیغاتی ممنوع

۱۳ روز قبل - دوشنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۶

۱۳ روز قبل - دوشنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۶

به تعدادی چرخکار و پادو و یک نفر پنج نخ زن خانم یا آقا نیازمندیم پرسی گاز،جنب مسجد قمر بنی هاشم ٠٩٣٩٤٨٨٦٢٦٧

۱۳ روز قبل - دوشنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۶

۱۳ روز قبل - دوشنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۶

به تعدادی شاگرد و وردست چرخکار جهت کار در تولیدی مانتو نیازمندیم ٠٩٣٨٦٥٧٠٢٧٤

۱۳ روز قبل - دوشنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۶

۱۳ روز قبل - دوشنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۶

نیازمند وردست چرخکار چرخکارو مادگی زن خانم و آقا محیط کاملاً زنانه ٠٩١٨٩٠٦٣١٦١ ٠٩٠٣٥٧٤٦٩٦٥

۱۳ روز قبل - دوشنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۶

۱۳ روز قبل - دوشنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۶

به تعدادی اتو کار و وردست چرخکار خانم نیازمندیم.کار دائم ،حوالی میدان امام ٠٩١٨٩١٦٣٨٢٣ ٣٢٥٢١٣٧٧

۱۳ روز قبل - دوشنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۶

۱۳ روز قبل - دوشنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۶

به یک وردست چرخکار خانم،جهت کار در تولیدی مانتو نیازمندیم ٠٩١٨٩١٦٣٨٢٤

۱۳ روز قبل - دوشنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۶

۱۳ روز قبل - دوشنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۶

به تعدادی چرخکار و وردست چرخکار مانتو بصورت زیر چرخی نیازمندیم،مزایای عالی تسویه هفتگی،کار دائم ٠٩١٨٢٠٩١٢٢٤

۱۳ روز قبل - دوشنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۶

Loading

®© تمامی حقوق مادی و معنوی این پایگاه متعلق به نیازمندیهای شهروند همدان می باشد.

طراحی و اجرا : دانش سان