• سفارش آگهی
    081 32531212
  • پست الکترونیکی
    info@shahrvand811.com
۴ روز قبل - یکشنبه ۲۵ شهریور ۱۳۹۷

به تعدادی چرخکار شلوار مردانه ،اتو کارو دکمه مادگی زن خانم یا آقا نیازمندیم ٠٩٣٠٦٧٣٥٣٧٧ ٠٩١٨٩٠٣٠١٩٧

۴ روز قبل - یکشنبه ۲۵ شهریور ۱۳۹۷

۴ روز قبل - یکشنبه ۲۵ شهریور ۱۳۹۷

به تعدادی چرخکار و وردست چرخکارمانتو خانم یا آقا نیازمندیم،حوالی میدان مدرس ٠٩٣٠٩١١٥٠٤٨

۴ روز قبل - یکشنبه ۲۵ شهریور ۱۳۹۷

۴ روز قبل - یکشنبه ۲۵ شهریور ۱۳۹۷

به تعدادی چرخکارمانتودوز خانم ماهرنیازمندیم خضر ، خیابان وحدت ٠٩٣٧٩٦٣٥٩٤٢

۴ روز قبل - یکشنبه ۲۵ شهریور ۱۳۹۷

۴ روز قبل - یکشنبه ۲۵ شهریور ۱۳۹۷

تعدادی وسط کار خانم وآقا نیازمندیم جهت کاردر تولیدی تریکو ٠٩١٨٦١٣٣٧٠٨

۴ روز قبل - یکشنبه ۲۵ شهریور ۱۳۹۷

۴ روز قبل - یکشنبه ۲۵ شهریور ۱۳۹۷

به تعدادی چرخکار ، وردست چرخکار اتوکار، مزدی دوز واتوتکمیلی زن خانم یا آقا جهت همکاری در تولیدی مانتو اسپرت نیازمندیم کاردائم، تسویه هفتگی اتوتکمیلی دانه ای می باشد قیمت توافقی مزدی دوزدوچرخی و تمیزدوز ٠٩١٨٨١١٣١٠٧ ٠٩٣٧٢١٥٣٥٠٧

۴ روز قبل - یکشنبه ۲۵ شهریور ۱۳۹۷

۴ روز قبل - یکشنبه ۲۵ شهریور ۱۳۹۷

به تعدادی وردست و وردست چرخکار خانم یا آقا نیازمندیم ٠٩٣٦٦٨٩٢٢٢٧

۴ روز قبل - یکشنبه ۲۵ شهریور ۱۳۹۷

۴ روز قبل - یکشنبه ۲۵ شهریور ۱۳۹۷

به تعدادی چرخکار بچگانه دوز ماهر نیازمندیم حصار امام،٨ متری ملکی بن بست ملکی ٢،پلاک ٦٥ ٠٩١٢٣٢٢٤١٠٦

۴ روز قبل - یکشنبه ۲۵ شهریور ۱۳۹۷

۴ روز قبل - یکشنبه ۲۵ شهریور ۱۳۹۷

به تعدادی چرخکار و اتوکار در تولیدی مانتو نیازمندیم کاردائم ، تسویه هفتگی ٠٩١٩٩١٢٣٤٦٢

۴ روز قبل - یکشنبه ۲۵ شهریور ۱۳۹۷

۴ روز قبل - یکشنبه ۲۵ شهریور ۱۳۹۷

به چند نفر مزدی دوز چرخکار ،اتوکار ماهر مانتو نیازمندیم ٠٩١٨٣٠٩٠٢٠٦ تماس تبلیغاتی ممنوع

۴ روز قبل - یکشنبه ۲۵ شهریور ۱۳۹۷

۴ روز قبل - یکشنبه ۲۵ شهریور ۱۳۹۷

به تعدادی چرخکار مانتو دوز خانم یا آقا نیازمندیم تسویه هفتگی،حوالی جانبازان ٠٩١٨٣١١٥٣٨٦

۴ روز قبل - یکشنبه ۲۵ شهریور ۱۳۹۷

۴ روز قبل - یکشنبه ۲۵ شهریور ۱۳۹۷

به تعدادی دکمه دوز خانم نیازمندیم (تولیدی مانتو) ٠٩١٨٧١١٢٥٥٠

۴ روز قبل - یکشنبه ۲۵ شهریور ۱۳۹۷

۴ روز قبل - یکشنبه ۲۵ شهریور ۱۳۹۷

به تعدادی چرخکار مانتو دوز نیازمندیم + بیمه تسویه نقدی با حقوق و مزایای عالی ٠٩٠٣٨١٨٠١٠٦

۴ روز قبل - یکشنبه ۲۵ شهریور ۱۳۹۷

۴ روز قبل - یکشنبه ۲۵ شهریور ۱۳۹۷

به ده نفر چرخکار مجلسی دوز و وردست نیازمندیم تسویه هفتگی ٠٩١٩٤٢١٤٩٨٥

۴ روز قبل - یکشنبه ۲۵ شهریور ۱۳۹۷

۴ روز قبل - یکشنبه ۲۵ شهریور ۱۳۹۷

به تعدادی چرخکار وردست چرخکار اتوکارو تکمیلی زن خانم یا آقا جهت کار در تولیدی پوشاک نیازمندیم،کار دائم کار به صورت زنجیره ای می باشد حقوق ماهیانه ٠٩١٨٨١٨٧٣٠٧

۴ روز قبل - یکشنبه ۲۵ شهریور ۱۳۹۷

۴ روز قبل - یکشنبه ۲۵ شهریور ۱۳۹۷

به تعدادی چرخکار ماهر آقا نیازمندیم با اجرت بالا،تسویه هفتگی ٠٩٣٩٢١٩٨٢٨٩

۴ روز قبل - یکشنبه ۲۵ شهریور ۱۳۹۷

۴ روز قبل - یکشنبه ۲۵ شهریور ۱۳۹۷

به تعداد ١٠ نفر چرخکار زنجیره ای دوز مانتو نیازمندیم (فقط خانم) بهترین شرایط در همدان برای همکاران خانم محیط بسیار سالم تسویه واقعاً نقدی کار واقعاً دائم حوالی میدان امام ،خ باباطاهر ٠٩١٨٧١١٢٥٥٠ ت.ت.م

۴ روز قبل - یکشنبه ۲۵ شهریور ۱۳۹۷

۴ روز قبل - یکشنبه ۲۵ شهریور ۱۳۹۷

به تعدادی چرخکار و وردست چرخکار تریکودوزخانم و یک نفر اتوکارنیازمندیم ٠٩٣٦٦٠٦٠٠٦٧

۴ روز قبل - یکشنبه ۲۵ شهریور ۱۳۹۷

۴ روز قبل - یکشنبه ۲۵ شهریور ۱۳۹۷

فوری فوری به تعدادی چرخکار ماهر خانم و اتو تکمیلی زن نیازمندیم تسویه نقدی،کار دائم ٠٩٣٦٨٩٨٥٤٢٦

۴ روز قبل - یکشنبه ۲۵ شهریور ۱۳۹۷

۴ روز قبل - یکشنبه ۲۵ شهریور ۱۳۹۷

به تعدادی چرخکار و وردست چرخکار خانم نیازمندیم حوالی شهر ک مدنی ٠٩١٨٣١٥٩٦٩١

۴ روز قبل - یکشنبه ۲۵ شهریور ۱۳۹۷

۴ روز قبل - یکشنبه ۲۵ شهریور ۱۳۹۷

به تعدادی چرخکار و یک نفر پنج نخ زن خانم ماهر و پادو در لی دوزی نیازمندیم محیطی زنانه ٠٩١٩٥١٣٥٧٢١

۴ روز قبل - یکشنبه ۲۵ شهریور ۱۳۹۷

۴ روز قبل - یکشنبه ۲۵ شهریور ۱۳۹۷

به چند چرخکارو وردست چرخکار مانتو اتوکار(تکمیلی و دکمه زن) همراه با آموزش حرفه ای نیازمندیم ٠٩١٨٢٠٩١٢٢٤

۴ روز قبل - یکشنبه ۲۵ شهریور ۱۳۹۷

۴ روز قبل - یکشنبه ۲۵ شهریور ۱۳۹۷

به تعدادی چرخکار وردست چرخکار،وردست اتوکار و تکمیلی زن خانم یا آقا مانتو نیازمندیم کار سبک و دائم تسویه هفتگی ٠٩١٨٢٠٤٣٢٤٩

۴ روز قبل - یکشنبه ۲۵ شهریور ۱۳۹۷

۴ روز قبل - یکشنبه ۲۵ شهریور ۱۳۹۷

به ده نفر چرخکار مجلسی دوز و وردست نیازمندیم تسویه هفتگی ٠٩١٩٤٢١٤٩٨٥

۴ روز قبل - یکشنبه ۲۵ شهریور ۱۳۹۷

۴ روز قبل - یکشنبه ۲۵ شهریور ۱۳۹۷

فوری فوری به تعدادی چرخکار ماهر خانم و اتو تکمیلی زن نیازمندیم تسویه نقدی،کار دائم ٠٩٣٦٨٩٨٥٤٢٦

۴ روز قبل - یکشنبه ۲۵ شهریور ۱۳۹۷

۴ روز قبل - یکشنبه ۲۵ شهریور ۱۳۹۷

به تعداد ١٠ نفر چرخکار زنجیره ای دوز مانتو نیازمندیم (فقط خانم) بهترین شرایط در همدان برای همکاران خانم محیط بسیار سالم تسویه واقعاً نقدی کار واقعاً دائم حوالی میدان امام ،خ باباطاهر ٠٩١٨٧١١٢٥٥٠ ت.ت.م

۴ روز قبل - یکشنبه ۲۵ شهریور ۱۳۹۷

۴ روز قبل - یکشنبه ۲۵ شهریور ۱۳۹۷

به تعدادی چرخکار وردست چرخکار اتوکارو تکمیلی زن خانم یا آقا جهت کار در تولیدی پوشاک نیازمندیم،کار دائم کار به صورت زنجیره ای می باشد حقوق ماهیانه ٠٩١٨٨١٨٧٣٠٧

۴ روز قبل - یکشنبه ۲۵ شهریور ۱۳۹۷

۴ روز قبل - یکشنبه ۲۵ شهریور ۱۳۹۷

به تعدادی دکمه دوز خانم نیازمندیم (تولیدی مانتو) ٠٩١٨٧١١٢٥٥٠

۴ روز قبل - یکشنبه ۲۵ شهریور ۱۳۹۷

۴ روز قبل - یکشنبه ۲۵ شهریور ۱۳۹۷

به تعدادی چرخکار مانتو دوز خانم یا آقا نیازمندیم تسویه هفتگی،حوالی جانبازان ٠٩١٨٣١١٥٣٨٦

۴ روز قبل - یکشنبه ۲۵ شهریور ۱۳۹۷

۴ روز قبل - یکشنبه ۲۵ شهریور ۱۳۹۷

به تعدادی چرخکار مانتو دوز نیازمندیم + بیمه تسویه نقدی با حقوق و مزایای عالی ٠٩٠٣٨١٨٠١٠٦

۴ روز قبل - یکشنبه ۲۵ شهریور ۱۳۹۷

۴ روز قبل - یکشنبه ۲۵ شهریور ۱۳۹۷

به تعدادی چرخکار و وردست چرخکار خانم نیازمندیم حوالی شهر ک مدنی ٠٩١٨٣١٥٩٦٩١

۴ روز قبل - یکشنبه ۲۵ شهریور ۱۳۹۷

۴ روز قبل - یکشنبه ۲۵ شهریور ۱۳۹۷

به تعدادی چرخکار و وردست چرخکار تریکودوزخانم و یک نفر اتوکارنیازمندیم ٠٩٣٦٦٠٦٠٠٦٧

۴ روز قبل - یکشنبه ۲۵ شهریور ۱۳۹۷

۴ روز قبل - یکشنبه ۲۵ شهریور ۱۳۹۷

به تعدادی چرخکار ماهر آقا نیازمندیم با اجرت بالا،تسویه هفتگی ٠٩٣٩٢١٩٨٢٨٩

۴ روز قبل - یکشنبه ۲۵ شهریور ۱۳۹۷

۴ روز قبل - یکشنبه ۲۵ شهریور ۱۳۹۷

به تعدادی چرخکار وردست چرخکار،وردست اتوکار و تکمیلی زن خانم یا آقا مانتو نیازمندیم کار سبک و دائم تسویه هفتگی ٠٩١٨٢٠٤٣٢٤٩

۴ روز قبل - یکشنبه ۲۵ شهریور ۱۳۹۷

۴ روز قبل - یکشنبه ۲۵ شهریور ۱۳۹۷

به تعدادی چرخکار و یک نفر پنج نخ زن خانم ماهر و پادو در لی دوزی نیازمندیم محیطی زنانه ٠٩١٩٥١٣٥٧٢١

۴ روز قبل - یکشنبه ۲۵ شهریور ۱۳۹۷

۴ روز قبل - یکشنبه ۲۵ شهریور ۱۳۹۷

به چند چرخکارو وردست چرخکار مانتو اتوکار(تکمیلی و دکمه زن) همراه با آموزش حرفه ای نیازمندیم ٠٩١٨٢٠٩١٢٢٤

۴ روز قبل - یکشنبه ۲۵ شهریور ۱۳۹۷

Loading

®© تمامی حقوق مادی و معنوی این پایگاه متعلق به نیازمندیهای شهروند همدان می باشد.

طراحی و اجرا : دانش سان