• سفارش آگهی
    081 32531212
  • پست الکترونیکی
    info@shahrvand811.com
امروز - دوشنبه ۱ مرداد ۱۳۹۷

به تعدادی اتوکار ماهر و نیمه ماهر، چرخکار و اتو تکمیلی زن نیازمندیم،کار دائم ٠٩١٨٢٢١٨٣٧٠

امروز - دوشنبه ۱ مرداد ۱۳۹۷

امروز - دوشنبه ۱ مرداد ۱۳۹۷

به تعدادی چرخکار ماهر (شلوار دوز بچگانه) نیازمندیم ٠٩٠٥٩١٥٠٢٠٩

امروز - دوشنبه ۱ مرداد ۱۳۹۷

امروز - دوشنبه ۱ مرداد ۱۳۹۷

به تعدادی تکمیلی زن دکمه مادگی زن و راسته دوز نیازمندیم حوالی چهار راه عباس آباد ٠٩٣٥٤١٣١٤٠٠

امروز - دوشنبه ۱ مرداد ۱۳۹۷

امروز - دوشنبه ۱ مرداد ۱۳۹۷

به تعدادی چرخکار خانم جهت کارتریکو ، نیازمندیم ٠٩١٨٦٧٥١٧٤٣

امروز - دوشنبه ۱ مرداد ۱۳۹۷

امروز - دوشنبه ۱ مرداد ۱۳۹۷

به تعدادی وردست چرخکار اتو کار و دکمه زن جهت کار در مانتو دوزی نیازمندیم ٠٩١٨٩٠٩٦٨٣٠ ٠٩٣٠٥١٣١٤٤٨

امروز - دوشنبه ۱ مرداد ۱۳۹۷

امروز - دوشنبه ۱ مرداد ۱۳۹۷

به چند نفر چرخکار مانتو وردست چرخکار و اتو تکمیلی زن خانم یا آقا،همراه با آموزش حرفه ای نیازمندیم،خیابان تختی ٠٩١٨٢٠٩١٢٢٤

امروز - دوشنبه ۱ مرداد ۱۳۹۷

امروز - دوشنبه ۱ مرداد ۱۳۹۷

به یک چرخکار و اتو کار خانم نیازمندیم محیط کاملاً زنانه پشت فروشگاه رفاه ٠٩١٩٢٤٤١٥٤٨

امروز - دوشنبه ۱ مرداد ۱۳۹۷

امروز - دوشنبه ۱ مرداد ۱۳۹۷

به تعدادی چرخکار وردست و اتوکار خانم حوالی قاسم آباد نیازمندیم ٠٩٣٣٠١١٥١٨٧

امروز - دوشنبه ۱ مرداد ۱۳۹۷

امروز - دوشنبه ۱ مرداد ۱۳۹۷

به تعدادی چرخکار ماهر وردست،شاگرد و اتو کار نیازمندیم ٠٩٣٦٨١١٨٩١١

امروز - دوشنبه ۱ مرداد ۱۳۹۷

امروز - دوشنبه ۱ مرداد ۱۳۹۷

به تعدادی اتوکار و چرخکارخانم نیازمندیم خضر ، خیابان وحدت ٠٩٣٧٩٦٣٥٩٤٢

امروز - دوشنبه ۱ مرداد ۱۳۹۷

امروز - دوشنبه ۱ مرداد ۱۳۹۷

به یک وردست چرخکار خانم (اتوتکمیلی زن و دکمه مادگی زن) نیازمندیم واقع در میدان امام ٠٩١٨٩١٥٣٨٢٣

امروز - دوشنبه ۱ مرداد ۱۳۹۷

امروز - دوشنبه ۱ مرداد ۱۳۹۷

به چند نفر اتو کار و وردست چرخکار جهت کار در مانتو دوزی نیازمندیم ٠٩١٨٥٨٦٣١٠٤

امروز - دوشنبه ۱ مرداد ۱۳۹۷

امروز - دوشنبه ۱ مرداد ۱۳۹۷

به دو نفر نیروی چرخکارخانم جهت کاردر تولیدی کیف نیازمندیم ٠٩٣٩٦٨٩٢٤١٨

امروز - دوشنبه ۱ مرداد ۱۳۹۷

امروز - دوشنبه ۱ مرداد ۱۳۹۷

به تعدادی چرخکار وردست چرخکار و اتو کار نیازمندیم مانتو (فقط خانم) بهترین شرایط در همدان برای همکاران خانم محیط بسیار سالم تسویه واقعاً نقدی کار واقعاً دائم حوالی میدان امام ،خ باباطاهر ٠٩١٨٧١١٢٥٥٠ ت.ت.م

امروز - دوشنبه ۱ مرداد ۱۳۹۷

امروز - دوشنبه ۱ مرداد ۱۳۹۷

به چند نفر دکمه زن مانتو نیازمندیم (فقط خانم) حقوق بصورت دانه ای تسویه کاملاً نقدی،محیط مناسب حوالی میدان امام،خیابان باباطاهر ٠٩١٨٧١١٢٥٥٠ ت.ت.م

امروز - دوشنبه ۱ مرداد ۱۳۹۷

پریروز - شنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۷

به تعدادی چرخکار و وردست ماهر خانم جهت تولیدی مانتو در محیطی کاملا زنانه همراه با آموزش نیازمندیم ٠٩٠١٧٢٢٤٦٦٨

پریروز - شنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۷

پریروز - شنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۷

به یک استاد کار جهت کاردر تولیدی کیف و کمربند چرمی نیازمندیم ٠٩١٨٩١٦٩٧٥٨

پریروز - شنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۷

پریروز - شنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۷

به چند نفر دکمه زن مانتو نیازمندیم (فقط خانم) حقوق بصورت دانه ای تسویه کاملاً نقدی،محیط مناسب حوالی میدان امام،خیابان باباطاهر ٠٩١٨٧١١٢٥٥٠ ت.ت.م

پریروز - شنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۷

پریروز - شنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۷

به تعدادی چرخکار و وردست چرخکار شلوار دوز خانم یا آقا نیازمندیم حوالی شهرک مدنی ٠٩١٨٣١٥٩٦٩١

پریروز - شنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۷

پریروز - شنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۷

به تعدادی چرخکار و وردست چرخکار و اتو کار ماهر مانتو نیازمندیم کار دائم،تسویه نقدی،هفتگی ٠٩١٩٥٨٥٣٥٩١

پریروز - شنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۷

پریروز - شنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۷

به وسط کار خانم با سابقه کار در تولیدی جهت تولیدی نوزادی نیازمندیم محیط زنانه ، کار دائم، نزدیک میدان ٠٩١٨٢٠٨٢٠٠٨ ت .ت .م

پریروز - شنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۷

پریروز - شنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۷

فوری فوری به تعدادی زیگزال دوز ماهرخانم جهت کار در تولیدی تریکو نیازمندیم ٠٩١٨٤٤٠٣٧٨٠ ٠٩٣٣١٠٨٥٣١٩

پریروز - شنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۷

پریروز - شنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۷

به ١٠ نفر اتو کار ماهر،نیمه ماهر مبتدی،جهت تولیدی مانتو نیازمندیم (فقط خانم) تسویه کاملاً نقدی محیط مناسب حوالی میدان امام خیابان باباطاهر ٠٩١٨٧١١٢٥٥٠ تماس تبلیغاتی ممنوع

پریروز - شنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۷

پریروز - شنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۷

به ١٠ نفر چرخکار مانتو نیازمندیم (فقط خانم) مانتو اسپرت،کار دائم تسویه کاملاً نقدی محیط مناسب حوالی میدان امام خیابان باباطاهر ٠٩١٨٧١١٢٥٥٠ تماس تبلیغاتی ممنوع

پریروز - شنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۷

پریروز - شنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۷

به تعدادی چرخکار و راسته دوز ماهر خانم جهت کار در تولیدی مانتو نیازمندیم ٠٩٣٧١٢٠٣٠٠٨

پریروز - شنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۷

۵ روز قبل - چهارشنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۷

به تعدادی چرخکار وردست چرخکار،وردست اتوکار و تکمیلی زن مانتو نیازمندیم کار سبک و دائم تسویه هفتگی ٠٩١٨٢٠٤٣٢٤٩

۵ روز قبل - چهارشنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۷

۵ روز قبل - چهارشنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۷

به تعدادی چرخکار وردست چرخکار و یک نفر پنج نخ زن خانم نیازمندیم، با آموزش ، محیط زنانه ٠٩١٩٥١٣٥٧٢١

۵ روز قبل - چهارشنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۷

۵ روز قبل - چهارشنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۷

به تعدادی چرخکار وردست و اتوکار خانم حوالی قاسم آباد نیازمندیم ٠٩٣٣٠١١٥١٨٧

۵ روز قبل - چهارشنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۷

۵ روز قبل - چهارشنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۷

به تعدادی مزدی دوز چرخکار ماهرمانتو دوز بصورت زیر چرخی با مزد و مزایای بالا و شاگرد ساده خانم یا آقا نیازمندیم ٠٩١٨٣١٨٨٩٨٤

۵ روز قبل - چهارشنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۷

۵ روز قبل - چهارشنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۷

به تعدادی مزدی دوز مانتو اسپرت نیازمندیم ٠٩٣٩٠٨١٢٤٢٥

۵ روز قبل - چهارشنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۷

۵ روز قبل - چهارشنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۷

به تعدادی شاگرد مبتدی و حرفه ای و تعدادی مادگی زن مجرب خانم و آقا جهت کاردر تولیدی مانتو و پالتو ، نیازمندیم ٠٩٣٦٠١٨٧٩٥٧

۵ روز قبل - چهارشنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۷

۵ روز قبل - چهارشنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۷

به چند نفر دکمه زن مانتو نیازمندیم (فقط خانم) حقوق بصورت دانه ای تسویه کاملاً نقدی،محیط مناسب حوالی میدان امام،خیابان باباطاهر ٠٩١٨٧١١٢٥٥٠ ت.ت.م

۵ روز قبل - چهارشنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۷

۷ روز قبل - دوشنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۷

به یک پادو یا وسط کار خانم یا آقا نیازمندیم ٠٩١٨٩١٦٣٨٢٤

۷ روز قبل - دوشنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۷

۷ روز قبل - دوشنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۷

به تعدادی چرخکار و وردست چرخکار شلوار دوز خانم یا آقا نیازمندیم حوالی شهرک مدنی ٠٩١٨٣١٥٩٦٩١

۷ روز قبل - دوشنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۷

۷ روز قبل - دوشنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۷

به تعدادی اتوکار و چرخکارخانم نیازمندیم خضر ، خیابان وحدت ٠٩٣٧٩٦٣٥٩٤٢

۷ روز قبل - دوشنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۷

۷ روز قبل - دوشنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۷

تولیدی مدرن دعوت به همکاری می نماید تعدادی راسته دوز ، وردست چرخکار خانم و تعدادی اتو تکمیلی زن و دکمه مادگی زن نیازمندیم ٠٩١٩٠٢٢٣١٦٠

۷ روز قبل - دوشنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۷

۷ روز قبل - دوشنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۷

به تعدادی چرخکار وردست چرخکار جهت تولیدی مانتو نیازمندیم ٠٩٣٨٦٥٧٠٢٧٤

۷ روز قبل - دوشنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۷

۷ روز قبل - دوشنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۷

به دو نفر نیروی چرخکارخانم جهت کاردر تولیدی کیف نیازمندیم ٠٩٣٩٦٨٩٢٤١٨

۷ روز قبل - دوشنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۷

Loading

®© تمامی حقوق مادی و معنوی این پایگاه متعلق به نیازمندیهای شهروند همدان می باشد.

طراحی و اجرا : دانش سان