• سفارش آگهی
    081 32531212
  • پست الکترونیکی
    info@shahrvand811.com
امروز - چهارشنبه ۲۶ دی ۱۳۹۷

یک تولیدی به منظور تکمیل ظرفیت خود دعوت به همکاری می نماید: ١- چرخکار ماهر،حقوق ١/٦٠٠ میلیون ٢- چرخکار نیمه ماهر، حقوق ٩٠٠ هزار به بالا ٣- وسط کار مسلط به اتو ، حقوق ٧٠٠ هزار به بالا ٤- تکمیلی زن، حقوق بصورت دانه ای ٥ - مزدی دوز مجلسی (با تعداد چرخ بالا) جهت کار در تولیدی پوشاک (خانم و آقا) مراجعه فقط حضوری ٠٩١٨٨١٨٧٣٠٧-٠٩٠٣٨١١٢١٤٧

امروز - چهارشنبه ۲۶ دی ۱۳۹۷

امروز - چهارشنبه ۲۶ دی ۱۳۹۷

به تعدادی چرخکار ماهر در تولیدی پوشاک نیازمندیم ترجیحا خانم ٠٩١٨٤٠٨٣٩٦٤

امروز - چهارشنبه ۲۶ دی ۱۳۹۷

امروز - چهارشنبه ۲۶ دی ۱۳۹۷

به تعدادی وردست چرخکار و اتوکار در تولیدی مانتو نیازمندیم تسویه هفتگی ٠٩٠٣٦٨٧٢٩٤٦

امروز - چهارشنبه ۲۶ دی ۱۳۹۷

امروز - چهارشنبه ۲۶ دی ۱۳۹۷

به تعدادی دکمه دوز خانم نیازمندیم با چرخ صنعتی ٠٩١٨٧١١٢٥٥٠ تماس تبلیغاتی ممنوع

امروز - چهارشنبه ۲۶ دی ۱۳۹۷

امروز - چهارشنبه ۲۶ دی ۱۳۹۷

نیازمند یک نفر چرخکار خانم ( راسته دوزی) جهت کار در تولیدی تریکو ،محوطه بازار ٠٩٣٠٢٥١٦٠٥٣

امروز - چهارشنبه ۲۶ دی ۱۳۹۷

امروز - چهارشنبه ۲۶ دی ۱۳۹۷

به تعدادی چرخکار و مزدی دوز مانتو، بصوت زیر چرخی و تعدادی شاگرد و وردست چرخکار نیازمندیم،تسویه هفتگی ٠٩١٨٣١٨٨٩٨٤

امروز - چهارشنبه ۲۶ دی ۱۳۹۷

امروز - چهارشنبه ۲۶ دی ۱۳۹۷

به تعدادی چرخکار مانتو دوز کارزیرچرخی و مزدی دوز خانم یا آقا نیازمندیم تسویه هفتگی کاردائم ٠٩٣٨٩١٠٦٦٢٢ - ٠٩١٨٧١٢٣٤٧٣

امروز - چهارشنبه ۲۶ دی ۱۳۹۷

امروز - چهارشنبه ۲۶ دی ۱۳۹۷

به تعدادی چرخکار وردست چرخکار اتو تکمیلی زن و دکمه مادگی زن خانم یا آقا جهت کار در تولیدی مانتو نیازمندیم تسویه هفتگی حوالی جانبازان ٠٩١٨٩٠٦٨٩٤٩

امروز - چهارشنبه ۲۶ دی ۱۳۹۷

امروز - چهارشنبه ۲۶ دی ۱۳۹۷

به تعدادی مزدی دوز (بیرون بر) با تیراژ بالا شلوار لی و پیراهن بچگانه نیازمندیم با شرایط مناسب،کار دائم ٠٩١٨٧٠٧٤٩٩٥ ٠٩٣٧٣١٨٧٣٦٥

امروز - چهارشنبه ۲۶ دی ۱۳۹۷

امروز - چهارشنبه ۲۶ دی ۱۳۹۷

به تعدادی خانم جهت ٥ نخ و وسط کاری نیازمندیم ٠٩١٢٨٩٤٦٦٠١

امروز - چهارشنبه ۲۶ دی ۱۳۹۷

امروز - چهارشنبه ۲۶ دی ۱۳۹۷

به تعدادی چرخکار و وردست چرخکار در محیطی کاملا زنانه نیازمندیم،تسویه هفتگی ٠٩١٨٧٠٨٠٤٣٣

امروز - چهارشنبه ۲۶ دی ۱۳۹۷

امروز - چهارشنبه ۲۶ دی ۱۳۹۷

به تعدادی چرخکار کامل خانم جهت دوخت مانتو با قیمت بالا نیازمندیم ٠٩٣٦٨٩٨٥٤٢٦

امروز - چهارشنبه ۲۶ دی ۱۳۹۷

امروز - چهارشنبه ۲۶ دی ۱۳۹۷

به تعدادی مزدی دوز و وردست نیازمندیم کارساده از تهران ٠٩١٨٨١٤٧٧٤٠

امروز - چهارشنبه ۲۶ دی ۱۳۹۷

امروز - چهارشنبه ۲۶ دی ۱۳۹۷

به تعدادی وردست چرخکار و وسط کار خانم یا آقا جهت کار در تولیدی کیف نیازمندیم واقع در کوی خضر ٠٩١٨٣١٩٣٨٢٦

امروز - چهارشنبه ۲۶ دی ۱۳۹۷

امروز - چهارشنبه ۲۶ دی ۱۳۹۷

به تعدادی اتوکار مانتو و تعدادی دکمه دوز مانتو نیازمندیم فقط خانم محیط کاملا زنانه وسالم کاردائم تسویه نقدی (کاردر منزل نداریم) حوالی میدان امام - خ باباطاهر ٠٩١٨٧١١٢٥٥٠ تماس تبلیغاتی اکیدا ممنوع

امروز - چهارشنبه ۲۶ دی ۱۳۹۷

امروز - چهارشنبه ۲۶ دی ۱۳۹۷

به تعدادی وردست چرخکارو اتوکار مانتو خانم و آقا نیازمندیم حقوق ماهیانه ٥٠٠ هزارالی یک میلیون ٠٩٣٥٣٣٩٧٨٢٣

امروز - چهارشنبه ۲۶ دی ۱۳۹۷

امروز - چهارشنبه ۲۶ دی ۱۳۹۷

فوری فوری به تعدادی چرخکار ماهر با اجرت ٨ هزار تومان زیرچرخی و تعدادی مزدی دوز و تکمیلی زن و دکمه مادگی زن خانم و آقا نیازمندیم کارساده و دائم تسویه هفتگی ٠٩٣٦٠١٨٧٩٥٧

امروز - چهارشنبه ۲۶ دی ۱۳۹۷

پریروز - دوشنبه ۲۴ دی ۱۳۹۷

به تعدادی چرخکار و وردست چرخکارمانتو نیازمندیم،تسویه هفتگی ٠٩١٨٣١١٥٣٨٦ ٠٩٣٧٨١٨٤٩٦٢

پریروز - دوشنبه ۲۴ دی ۱۳۹۷

پریروز - دوشنبه ۲۴ دی ۱۳۹۷

به تعدادی چرخکار و پادو خانم جهت کار در تولیدی تریکو نیازمندیم، انتهای بازار مظفریه،کوچه حمام قلعه جنب باشگاه مسکوچی تولیدی شیک دوخت ٠٩١٨٥٧٨٧٠٩٠ علیپور

پریروز - دوشنبه ۲۴ دی ۱۳۹۷

پریروز - دوشنبه ۲۴ دی ۱۳۹۷

به یک نفر اتوکارخانم درقسمت خیاط ها جهت کاردرتولیدی مانتو نیازمندیم ٠٩٠٣٨١٢٢٥٢٧ ٠٩١٨٩٢١٨٩٨١

پریروز - دوشنبه ۲۴ دی ۱۳۹۷

پریروز - دوشنبه ۲۴ دی ۱۳۹۷

به چند نفر چرخکار و وسط کار خانم جهت کار در تولیدی نیازمندیم خیابان تختی ٠٩٠٥٩٤٩٧٩٤٥

پریروز - دوشنبه ۲۴ دی ۱۳۹۷

پریروز - دوشنبه ۲۴ دی ۱۳۹۷

فوری فوری به تعدادی چرخکار ماهر با اجرت ٨ هزار تومان زیرچرخی و تعدادی مزدی دوز و تکمیلی زن و دکمه مادگی زن خانم و آقا نیازمندیم کارساده و دائم تسویه هفتگی ٠٩٣٦٠١٨٧٩٥٧

پریروز - دوشنبه ۲۴ دی ۱۳۹۷

پریروز - دوشنبه ۲۴ دی ۱۳۹۷

به تعدادی چرخکار و مزدی دوز مانتو، بصورت زیر چرخی و تعدادی شاگرد و وردست چرخکار نیازمندیم،تسویه هفتگی ٠٩١٨٣١٨٨٩٨٤-٠٩٣٠٧١٥٣١٤٢

پریروز - دوشنبه ۲۴ دی ۱۳۹۷

پریروز - دوشنبه ۲۴ دی ۱۳۹۷

به تعدادی اتو کار و زیگزال دوز خانم یا آقا نیازمندیم، حوالی خیابان اکباتان ٠٩١٨٥٤٥١٤٢١

پریروز - دوشنبه ۲۴ دی ۱۳۹۷

پریروز - دوشنبه ۲۴ دی ۱۳۹۷

به چند نفر نیروی خانم وسط کار و وردست چرخکار جهت کار در تولیدی شلوار لی نیازمندیم ٠٩٣٥٧٨٠٢٣٤٨

پریروز - دوشنبه ۲۴ دی ۱۳۹۷

پریروز - دوشنبه ۲۴ دی ۱۳۹۷

به تعدادی وسط کارخانم نیازمندیم حوالی دیزج ٠٩١٨٣١١٥٦٧٦

پریروز - دوشنبه ۲۴ دی ۱۳۹۷

پریروز - دوشنبه ۲۴ دی ۱۳۹۷

به تعدادی چرخکار وردست چرخکار و وسط کار ترجیحاً خانم، نیازمندیم ٠٩١٨٨١١٩٩٣٦

پریروز - دوشنبه ۲۴ دی ۱۳۹۷

پریروز - دوشنبه ۲۴ دی ۱۳۹۷

به تعدادی چرخکار وردست چرخکار اتو تکمیلی زن و دکمه مادگی زن خانم یا آقا جهت کار در تولیدی مانتو نیازمندیم تسویه هفتگی حوالی جانبازان ٠٩١٨٩٠٦٨٩٤٩

پریروز - دوشنبه ۲۴ دی ۱۳۹۷

۴ روز قبل - شنبه ۲۲ دی ۱۳۹۷

به یک یا دو نفر شاگرد خانم آشنا به چرخ خیاطی جهت تولیدی کیف نیازمندیم ساعت کاری: ٨ صبح الی ١٣ و ١٥ الی ١٨/٣٠ آدرس: شورین ، میدان صالح ٠٩١٢٦٦٢٥٨٠٢

۴ روز قبل - شنبه ۲۲ دی ۱۳۹۷

۴ روز قبل - شنبه ۲۲ دی ۱۳۹۷

به چند نفر چرخکار خانم یا آقا نیازمندیم حوالی سیلو، تسویه هفتگی ٠٩١٨٥٠٩٧٦٢١

۴ روز قبل - شنبه ۲۲ دی ۱۳۹۷

۴ روز قبل - شنبه ۲۲ دی ۱۳۹۷

تولیدی حسنی به چند نفر چرخکار و مزدی دوز خانم یا آقا نیازمندیم ٠٩١٨٩١٦٨٦٥٠

۴ روز قبل - شنبه ۲۲ دی ۱۳۹۷

۴ روز قبل - شنبه ۲۲ دی ۱۳۹۷

تعدادی مزدی دوز مانتو خانم یا آقا نیازمندیم به صورت تک چرخ و تمیز دوز ٠٩١٨٧١٣١٤٢٣

۴ روز قبل - شنبه ۲۲ دی ۱۳۹۷

۴ روز قبل - شنبه ۲۲ دی ۱۳۹۷

به تعدادی وردست وردست چرخکار و چرخکارخانم یا آقا در تولیدی مانتو نیازمندیم ٠٩٠١٢٤٣٤٤٩١

۴ روز قبل - شنبه ۲۲ دی ۱۳۹۷

۴ روز قبل - شنبه ۲۲ دی ۱۳۹۷

به یک نفر وردست چرخکار و یک نفر بسته بندی کار و اتو کار خانم نیازمندیم ٠٩١٨٥٠٤٢٠٨٧

۴ روز قبل - شنبه ۲۲ دی ۱۳۹۷

۴ روز قبل - شنبه ۲۲ دی ۱۳۹۷

به تعدادی وردست چرخکار و یک نفر ٥ نخ زن ماهر خانم یا آقا نیازمندیم در لی دوزی با مزایای عالی ٠٩٣٩٤٨٨٦٢٦٧

۴ روز قبل - شنبه ۲۲ دی ۱۳۹۷

۴ روز قبل - شنبه ۲۲ دی ۱۳۹۷

به تعدادی چرخکار خانم جهت دوخت شلوار زنانه نیازمندیم ٠٩١٨٧١٤٣٤٢٣

۴ روز قبل - شنبه ۲۲ دی ۱۳۹۷

۴ روز قبل - شنبه ۲۲ دی ۱۳۹۷

به تعدادی چرخکار وردست چرخکار خانم یا آقا نیازمندیم ٠٩١٨٩٠٦٣١٦١

۴ روز قبل - شنبه ۲۲ دی ۱۳۹۷

۴ روز قبل - شنبه ۲۲ دی ۱۳۹۷

به تعدادی وردست چرخکار ماهر و اتو کار خانم نیازمندیم حقوق بالا، کار دائم ٠٩٣٦٨٩٨٥٤٢٦

۴ روز قبل - شنبه ۲۲ دی ۱۳۹۷

۴ روز قبل - شنبه ۲۲ دی ۱۳۹۷

به تعدادی چرخکارماهر تمیز دوزنیازمندیم کاربه صورت زیرچرخی کاردائم،تسویه هفتگی ٠٩١٨٨٨٠٣١٨٥

۴ روز قبل - شنبه ۲۲ دی ۱۳۹۷

۴ روز قبل - شنبه ۲۲ دی ۱۳۹۷

به تعدادی چرخکار وزیگزال دوزخانم تریکو دوزنیازمندیم ٠٩١٢٤٤٨٦٤١٠

۴ روز قبل - شنبه ۲۲ دی ۱۳۹۷

Loading

®© تمامی حقوق مادی و معنوی این پایگاه متعلق به نیازمندیهای شهروند همدان می باشد.

طراحی و اجرا : دانش سان