جهت چاپ آگهی در نیازمندیها و درج رایگان در سایت با شماره 081 32531212 تماس حاصل فرمایید.
درج آگهی رایگان ویرایش آگهیدیروز - دوشنبه ۳۰ مرداد ۱۳۹۶

دیروز - دوشنبه ۳۰ مرداد ۱۳۹۶
< به اتو کار ماهر خانم جهت کار در تولیدی مانتو نیازمندیم ٠٩١٨٦١١٦٩٠٠

دیروز - دوشنبه ۳۰ مرداد ۱۳۹۶

دیروز - دوشنبه ۳۰ مرداد ۱۳۹۶
< به ١٥ نفر چرخکار و اتوکار و سردوززن شلوار مردانه ،خانم و آقا نیازمندیم (همراه با آموزش + حقوق ثابت بعد از یکماه) ساعت کاری ٨ ساعت شهرک مدنی،فاز دو،میدان توحید جنب آژانس معین،شرکت آفتاب ٠٩٣٩٢٦٦٣٢٥١

دیروز - دوشنبه ۳۰ مرداد ۱۳۹۶

دیروز - دوشنبه ۳۰ مرداد ۱۳۹۶
< به تعدادی وردست چرخکار ماهر و نیمه ماهر،آقا یا خانم جهت همکاری در تولیدی مانتو نیازمندیم تمام وقت، تسویه هفتگی ٠٩١٨٣١٠٧٣٧٨

دیروز - دوشنبه ۳۰ مرداد ۱۳۹۶

دیروز - دوشنبه ۳۰ مرداد ۱۳۹۶
< به تعدادی خیاط ماهر جهت تولیدی پوشاک میاندوز و زیگزاگ دوز و وسط کار خانم و یک نفر فروشنده خانم با سابقه در مغازه پوشاک نیازمندیم ٠٩٣٥٥٣٠٢١٥٦

دیروز - دوشنبه ۳۰ مرداد ۱۳۹۶

دیروز - دوشنبه ۳۰ مرداد ۱۳۹۶
< به دو نفر چرخکار تریکو دوز و یک نفر اتوکار خانم نیازمندیم ٠٩١٨٦٧٥١٧٤٣

دیروز - دوشنبه ۳۰ مرداد ۱۳۹۶

دیروز - دوشنبه ۳۰ مرداد ۱۳۹۶
< به چند نفر چرخکار مزدی دوز و وسط کار خانم یا آقا ،جهت کار در تولیدی پیراهن و سارافون بچگانه نیازمندیم. (محیط سالم) افراد سیگاری تماس نگیرند ٠٩١٨٤٤٥٣٠٩٤ ت.ت.م

دیروز - دوشنبه ۳۰ مرداد ۱۳۹۶

دیروز - دوشنبه ۳۰ مرداد ۱۳۹۶
< به تعدادی چرخکار زیگزال دوز و وسط کارخانم جهت کار تریکو نیازمندیم ٠٩١٨٣١٧٩٧٦٧ ت.ت.م

دیروز - دوشنبه ۳۰ مرداد ۱۳۹۶

دیروز - دوشنبه ۳۰ مرداد ۱۳۹۶
< به تعدادی چـرخـکار خانم جهت کار در تولیدی حوالی رسالت نیازمندیم ٠٩١٨٣١٩١٠٣٣

دیروز - دوشنبه ۳۰ مرداد ۱۳۹۶

دیروز - دوشنبه ۳۰ مرداد ۱۳۹۶
< به تعدادی چرخکار و وردست چرخکار ماهر (خانم ) مانتو نیازمندیم حوالی رسالت ٠٩١٨٥٠٦٠٣٥٣

دیروز - دوشنبه ۳۰ مرداد ۱۳۹۶

دیروز - دوشنبه ۳۰ مرداد ۱۳۹۶
< به چند نفر مزدی دوز شاگرد و چرخکار نیازمندیم ٠٩١٨٥٨٦٣١٠٤

۳ روز قبل - شنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۶

۳ روز قبل - شنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۶
< به دو نفر شاگرد ساده خانم یا آقا جهت تولیدی کیف نیازمندیم ٠٩١٩٩١٢٢٥٤٧

۳ روز قبل - شنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۶

۳ روز قبل - شنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۶
< به تعدادی چرخکار ماهرمانتوو پالتو دوز و وردست خانم یا آقا نیازمندیم تسویه هفتگی و بدون بیکاری ٠٩١٨٨١٤٠٢٧٩

۳ روز قبل - شنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۶

۳ روز قبل - شنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۶
< به تعدادی مزدی دوز و چرخکار مانتو و وردست چرخکار ماهر خانم یا آقا نیازمندیم ٠٩٠٢٦٢٨٧٣١٠

۳ روز قبل - شنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۶

۳ روز قبل - شنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۶
< به تعدادی راسته دوز و زیگزال دوز خانم نیازمندیم،محیط زنانه حوالی گنبد علویان ٠٩١٨٩٠٥٣٣٧٩

۳ روز قبل - شنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۶

۳ روز قبل - شنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۶
< به تعدادی وردست اتوکار و وردست چرخکار جهت تولیدی مانتو ، نیازمندیم ٠٩١٨٧٠٤٦٥٧٣

۳ روز قبل - شنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۶

۳ روز قبل - شنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۶
< به دو نفر پادو خانم و چرخکارجهت کار در تریکودوزی نیازمندیم محیطی کاملاً زنانه حوالی خیابان باباطاهر ٠٩١٨٨١٥٣٤٠٩

۳ روز قبل - شنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۶

۳ روز قبل - شنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۶
< به دو نفر چرخکار،وردست و اتوکار جهت کار در تولیدی نیازمندیم محیطی کاملاً زنانه ترجیحاًحوالی امامزاده عبدا... ٠٩١٨٢٩٣٤٠٠٩

۳ روز قبل - شنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۶

۳ روز قبل - شنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۶
< به تعدادی چرخکار خانم،جهت تولیدی لباس زیر زنانه در محیطی کاملاً زنانه بصورت تمام وقت نیازمندیم ٠٩١٢٠٨١١٦٣٩

۶ روز قبل - چهارشنبه ۲۵ مرداد ۱۳۹۶

۶ روز قبل - چهارشنبه ۲۵ مرداد ۱۳۹۶
< به چند نفر تنه دوز پیراهن نیازمندیم خانم یا آقا،حوالی خضر ٠٩٣٧٣٧٣١١٥٧ ٠٩١٨٩١٤٩٧٥٦

۶ روز قبل - چهارشنبه ۲۵ مرداد ۱۳۹۶

۶ روز قبل - چهارشنبه ۲۵ مرداد ۱۳۹۶
< به یک چرخکار پیراهن دوز یا وردست چرخکار نیازمندیم (حوالی بیمارستان بعثت) ٠٩١٩٤٩٣٧٠٩١

۶ روز قبل - چهارشنبه ۲۵ مرداد ۱۳۹۶

۶ روز قبل - چهارشنبه ۲۵ مرداد ۱۳۹۶
< به تعدادی چرخکار و مزدی دوز (تمیز دوز) نیازمندیم واقع در شهرک مدنی ٠٩٣٧٧٥٧١٨٠٣

۶ روز قبل - چهارشنبه ۲۵ مرداد ۱۳۹۶

۶ روز قبل - چهارشنبه ۲۵ مرداد ۱۳۹۶
< به تعدادی مزدی دوز ماهرمانتو نیازمندیم ٠٩١٨٩٠٤٧٦٦١

۶ روز قبل - چهارشنبه ۲۵ مرداد ۱۳۹۶

۶ روز قبل - چهارشنبه ۲۵ مرداد ۱۳۹۶
< به چند نفر وردست چرخکار خانم وآقا جهت همکاری در تولیدی مانتو نیازمندیم تسویه هفتگی ٠٩١٨٣١٠٧٣٧٨

۶ روز قبل - چهارشنبه ۲۵ مرداد ۱۳۹۶

۶ روز قبل - چهارشنبه ۲۵ مرداد ۱۳۹۶
< به تعدادی مزدی دوز پالتو و مانتو تمیز دوز و وردست چرخکار و اتوکار خانم یا آقا نیازمندیم کار دائم،تسویه هفتگی ٠٩١٨٨١١٣١٠٧ ٠٩٣٧٢١٥٣٥٠٧

۶ روز قبل - چهارشنبه ۲۵ مرداد ۱۳۹۶

۶ روز قبل - چهارشنبه ۲۵ مرداد ۱۳۹۶
< به تعدادی چرخکار و وردست چرخکار و اتو تکمیلی زن ماهرخانم یا آقا جهت کار در تولیدی پوشاک نیازمندیم.(تمام وقت) (کار به صورت زنجیره ای ، حقوق ماهیانه ثابت) مراجعه فقط حضوری: خ تختی، پشت بانک قوامین جنب غیر انتفاعی سراج ٠٩٣٥٠٧٣٤٥٨٦

۶ روز قبل - چهارشنبه ۲۵ مرداد ۱۳۹۶

۶ روز قبل - چهارشنبه ۲۵ مرداد ۱۳۹۶
< به تعدادی اتوکار وسط کار وشاگرد خانم با حقوق هفتگی بالا وچند نفر چرخکار آقا پالتو دوز بارانی دوز و کاپشن دوز نیازمندیم تسویه هفتگی ٠٩١٨٦٢٧١٠٩٣

۸ روز قبل - دوشنبه ۲۳ مرداد ۱۳۹۶

۸ روز قبل - دوشنبه ۲۳ مرداد ۱۳۹۶
< به تعدادی وردست اتو کار ماهر خانم یا آقا نیازمندیم حوالی چراغ قرمز ٠٩١٨٦٠٥٠٥٧٣

۸ روز قبل - دوشنبه ۲۳ مرداد ۱۳۹۶

۸ روز قبل - دوشنبه ۲۳ مرداد ۱۳۹۶
< به یک برشکار ماهر مانتو و تعدادی اتو کار خانم نیازمندیم ٣٢٥٣٤٦٦٨ ٠٩١٨٣١٨٨٠٦٠ ٠٩١٨٦٧٣٥٠٥٢

۸ روز قبل - دوشنبه ۲۳ مرداد ۱۳۹۶

۸ روز قبل - دوشنبه ۲۳ مرداد ۱۳۹۶
< به تعدادی چرخکار وردست چرخکار و شاگرد نیازمندیم،تسویه هفتگی ٠٩٣٨٦٥٧٠٢٧٤ ت.ت.م

۸ روز قبل - دوشنبه ۲۳ مرداد ۱۳۹۶

۸ روز قبل - دوشنبه ۲۳ مرداد ۱۳۹۶
< به تعدادی مزدی دوز،چرخکار وردست چرخکار و اتو کار، خانم یا آقا نیازمندیم،تسویه هفتگی ٠٩١٨٢٧٨١٣٨٦

۸ روز قبل - دوشنبه ۲۳ مرداد ۱۳۹۶

۸ روز قبل - دوشنبه ۲۳ مرداد ۱۳۹۶
< به تعدادی وردست چرخکار مانتو خانم و آقا نیازمندیم حقوق ماهیانه ٤٠٠ الی ٨٠٠ هزار ٠٩٣٥٣٣٩٧٨٢٣

۱۰ روز قبل - شنبه ۲۱ مرداد ۱۳۹۶

۱۰ روز قبل - شنبه ۲۱ مرداد ۱۳۹۶
< به تعدادی چرخکار مزدی دو اتو کار، دکمه مادگی زن اتو تکمیلی زن خانم یا آقا نیازمندیم ٠٩٣٥٧٥٨١٨٣٧

۱۰ روز قبل - شنبه ۲۱ مرداد ۱۳۹۶

۱۰ روز قبل - شنبه ۲۱ مرداد ۱۳۹۶
< به چند نفر چرخکار ماهر مانتو و یک نفر وردست چرخکار خانم یا آقا نیازمندیم تسویه هفتگی، مراجعه حضوری ٠٩١٨٥٩٠٢٦١٣

۱۰ روز قبل - شنبه ۲۱ مرداد ۱۳۹۶

۱۰ روز قبل - شنبه ۲۱ مرداد ۱۳۹۶
< به تعدادی چرخکار زیگزال دوز خانم جهت کار در تولیدی تیشرت مردانه نیازمندیم ٠٩٠٣٦٢٣٨٥٤٣

۱۳ روز قبل - چهارشنبه ۱۸ مرداد ۱۳۹۶

۱۳ روز قبل - چهارشنبه ۱۸ مرداد ۱۳۹۶
< به تعدادی اتوتکمیلی زن چرخکار و وردست چرخکار ماهرخانم یا آقا جهت کار در تولیدی پوشاک نیازمندیم.(تمام وقت) (کار به صورت زنجیره ای ، حقوق ماهیانه ثابت) مراجعه فقط حضوری: خ تختی، پشت بانک قوامین جنب غیر انتفاعی سراج ٠٩٣٥٠٧٣٤٥٨٦

۱۳ روز قبل - چهارشنبه ۱۸ مرداد ۱۳۹۶

۱۳ روز قبل - چهارشنبه ۱۸ مرداد ۱۳۹۶
< به تعدادی خیاط مانتو دوز ماهر و وردست پیشکار ، نیازمندیم با کار دائم ٠٩٣٥٨٠٥٨٦٥١

۱۳ روز قبل - چهارشنبه ۱۸ مرداد ۱۳۹۶

۱۳ روز قبل - چهارشنبه ۱۸ مرداد ۱۳۹۶
< به تعدادی چرخکار و زیگزال دوز جهت تولیدی شلوارمردانه نیازمندیم ،تماس تا یک هفته ٠٩١٨٩٠٣٠١٩٧-٠٩٣٠٦٧٣٥٣٧٧

۱۳ روز قبل - چهارشنبه ۱۸ مرداد ۱۳۹۶

۱۳ روز قبل - چهارشنبه ۱۸ مرداد ۱۳۹۶
< به تعدادی چرخکار ماهرمانتوو پالتو دوز و وردست خانم یا آقا نیازمندیم تسویه هفتگی و بدون بیکاری ٠٩١٨٨١٤٠٢٧٩

۱۳ روز قبل - چهارشنبه ۱۸ مرداد ۱۳۹۶

۱۳ روز قبل - چهارشنبه ۱۸ مرداد ۱۳۹۶
< به تعدادی چرخکارمانتودوز و وردست چرخکارخانم یا آقا نیازمندیم،تسویه هفتگی ٠٩١٨٣١١٥٣٨٦

۱۳ روز قبل - چهارشنبه ۱۸ مرداد ۱۳۹۶

۱۳ روز قبل - چهارشنبه ۱۸ مرداد ۱۳۹۶
< به چند نفر وردست چرخکار و وردست اتوکار خانم یا آقا حوالی چراغ قرمز نیازمندیم ٠٩١٨٦٠٥٠٥٧٣
Loading


®© تمامی حقوق مادی و معنوی این پایگاه متعلق به کانون آگهی و تبلیغات شهروند می باشد.
طراحی و اجرا : دانش سان