• سفارش آگهی
    081 32531212
  • پست الکترونیکی
    info@shahrvand811.com
دیروز - شنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۶

بهترین خریدار و سریعترین فروشنده وام جانبازی،ازدواج و وام سنگین ٠٩١٨٧١١١٦٩٥ ٠٩١٨٧١١١٦٩٦ VAM_PAGE@

دیروز - شنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۶

دیروز - شنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۶

نیازمند وام ٨٠ میلیونی با سود ٤ درصد ٠٩١٩٥٠٣٩٦٠٤ ساعت تماس: ٤ بعدازظهر به بعد

دیروز - شنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۶

دیروز - شنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۶

نیازمند سرمایه گذار به مبلغ ٢٠ الی ٥٠ میلیون با تضمین کافی،سهیم در سود مشارکت ساعت تماس ٨ الی ١٤ ٠٩٣٠٥٠٨٣٢٦٦

دیروز - شنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۶

دیروز - شنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۶

قبول ضمانت نامه بانکی با جواز کسب ٠٩٠١٢٧٤٠١٧٦

دیروز - شنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۶

دیروز - شنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۶

به یک سند حدوداً ١ میلیاردی جهت ضمانت وام با تضمین سند و پورسانت عالی نیازمندیم ٠٩٣٣٧٦٩٠٧٩٢

دیروز - شنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۶

دیروز - شنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۶

وام یک روزه ٠٩١٨٩١١٧٢٦٢ ٠٩١٨٩١١٧٦٧٨

دیروز - شنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۶

دیروز - شنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۶

به یک سرمایه گذار به مبلغ ٣٠ میلیون تومان با پورسانت ماهیانه ٨٠٠ هزار تومان نیازمندیم ،با ثبت قرارداد محضری ٠٩٠١٤١٩٦٦٩٤ ت . ت.م

دیروز - شنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۶

دیروز - شنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۶

نیازمند یک شریک و سرمایه گذار جهت تولید ذغال و بسته بندی کار از ما،سرمایه از شما ٠٩٠٢٧٩١٧٤٧٤

دیروز - شنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۶

دیروز - شنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۶

به یک نفر سرمایه گذار جهت تولیدی پوشاک نیازمندیم ٠٩١٨٥٩١٨٥٢١

دیروز - شنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۶

۴ روز قبل - چهارشنبه ۲۲ آذر ۱۳۹۶

به یک سرمایه گذار به مبلغ ٣٠ میلیون تومان با پورسانت ماهیانه ٨٠٠ هزار تومان نیازمندیم ،با ثبت قرارداد محضری ٠٩٠١٤١٩٦٦٩٤ ت . ت.م

۴ روز قبل - چهارشنبه ۲۲ آذر ۱۳۹۶

۴ روز قبل - چهارشنبه ۲۲ آذر ۱۳۹۶

به یک نفر ضامن بازاری نیازمندیم ٠٩١٨٧١٢٩٠٤١

۴ روز قبل - چهارشنبه ۲۲ آذر ۱۳۹۶

۴ روز قبل - چهارشنبه ۲۲ آذر ۱۳۹۶

نیازمند ضامن جواز کسب دار ٠٩٠٣١٥٦٠٣٠٤

۴ روز قبل - چهارشنبه ۲۲ آذر ۱۳۹۶

۴ روز قبل - چهارشنبه ۲۲ آذر ۱۳۹۶

وام یک روزه ٠٩١٨٩١١٧٢٦٢ ٠٩١٨٩١١٧٦٧٨

۴ روز قبل - چهارشنبه ۲۲ آذر ۱۳۹۶

۶ روز قبل - دوشنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۶

نیازمند ضامن کارمند یا بازاری جهت اخذ وام بانکی ( سپرده جهت ضمانت پذیرفته می شود ) با ضمانت کافی وپورسانت عالی ٠٩٣٦١٨٩٥٣٤٥

۶ روز قبل - دوشنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۶

۶ روز قبل - دوشنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۶

به یک سند حدوداً ١ میلیاردی جهت ضمانت وام با تضمین سند و پورسانت عالی نیازمندیم ٠٩٣٣٧٦٩٠٧٩٢

۶ روز قبل - دوشنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۶

۶ روز قبل - دوشنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۶

به یک سرمایه گذار به مبلغ ٣٠ میلیون تومان با پورسانت ماهیانه ٨٠٠ هزار تومان نیازمندیم ،با ثبت قرارداد محضری ٠٩٠١٤١٩٦٦٩٤ ت . ت.م

۶ روز قبل - دوشنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۶

۶ روز قبل - دوشنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۶

نیازمند شریک جهت دامداری مکان از ما سرمایه از شما ٠٩١٨٩٠٧٥٥٤٢

۶ روز قبل - دوشنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۶

۶ روز قبل - دوشنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۶

نیازمند ٢٠٠ میلیون سرمایه جهت راه اندازی مغازه سوپر مارکتی ٩٠ متری،بالای نایب احمد ٠٩١٨٣١٩٣٤٠٨ ٠٩١٨٦١٢٣٤٠٨

۶ روز قبل - دوشنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۶

۸ روز قبل - شنبه ۱۸ آذر ۱۳۹۶

نیازمند وام ١٠ میلیونی با سود پایین ٠٩١٨٦٣٣٢٩٠٠

۸ روز قبل - شنبه ۱۸ آذر ۱۳۹۶

۸ روز قبل - شنبه ۱۸ آذر ۱۳۹۶

نیازمند یک نفر ضامن بازاری با دسته چک بانک تجارت و یک ضامن کارمند جهت اخذ وام ١٥ میلیونی با پورسانت ٠٩١٨٩٠٣٥٩٧٦

۸ روز قبل - شنبه ۱۸ آذر ۱۳۹۶

۸ روز قبل - شنبه ۱۸ آذر ۱۳۹۶

خریدار وام ازدواج با پورسانت عالی ٠٩٠١٧٩١٤٨٠٣

۸ روز قبل - شنبه ۱۸ آذر ۱۳۹۶

۸ روز قبل - شنبه ۱۸ آذر ۱۳۹۶

نیازمند ضامن معتبر کارمند جهت ضمانت وام ١٥ میلیون تومانی با ضمانت کافی و پورسانت ٥٠٠ هزار تا ١ میلیون ٠٩١٨٧٠٩٢٧٠٢

۸ روز قبل - شنبه ۱۸ آذر ۱۳۹۶

۱۳ روز قبل - دوشنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۶

نیازمند ضامن اداری رسمی یا دارای جواز کسب جهت اخذ وام،سپرده از ما،ضامن از شما (مبلغ وام نصف می شود) ٠٩٩٠٣٧٠٩٦١٣

۱۳ روز قبل - دوشنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۶

۱۳ روز قبل - دوشنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۶

کارخانه ای فعال در زمینه تولید مواد غذایی جهت استفاده از مصوبه بانکی سه میلیارد تومانی خود نیازمند سند مسکونی شهری بصورت مشارکت یا اجاره میباشد ٠٩١٢٠٣١١٢١٤

۱۳ روز قبل - دوشنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۶

۱۳ روز قبل - دوشنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۶

نیازمند ضامن کارمند جهت اخذ وام ١٠ میلیونی با پورسانت ١ میلیونی یا بصورت ضمانت دو طرفه ٠٩١٨٩١٢٩٩١٥

۱۳ روز قبل - دوشنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۶

۱۳ روز قبل - دوشنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۶

به یک سرمایه گذار به مبلغ ٣٠ میلیون تومان با پورسانت ماهیانه ١ میلیون تومان نیازمندیم ٠٩٠١٤١٩٦٦٩٤ ت . ت.م

۱۳ روز قبل - دوشنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۶

۱۳ روز قبل - دوشنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۶

وام یک روزه ٠٩١٨٩١١٧٢٦٢ ٠٩١٨٩١١٧٦٧٨

۱۳ روز قبل - دوشنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۶

۱۵ روز قبل - شنبه ۱۱ آذر ۱۳۹۶

دعوت به مشارکت جهت سرمایه گذاری در یک مجتمع فرهنگی ٠٩١٨٨١٢١٠٠٧

۱۵ روز قبل - شنبه ۱۱ آذر ۱۳۹۶

۱۵ روز قبل - شنبه ۱۱ آذر ۱۳۹۶

به یک شریک کاری با سرمایه نیازمندیم ٠٩٠١٤١٩٦٦٩٤ ت . ت.م

۱۵ روز قبل - شنبه ۱۱ آذر ۱۳۹۶

۱۵ روز قبل - شنبه ۱۱ آذر ۱۳۹۶

کارخانه ای فعال در زمینه تولید مواد غذایی جهت استفاده از مصوبه بانکی سه میلیارد تومانی خود نیازمند سند مسکونی شهری بصورت مشارکت یا اجاره میباشد ٠٩١٢٠٣١١٢١٤

۱۵ روز قبل - شنبه ۱۱ آذر ۱۳۹۶

۱۸ روز قبل - چهارشنبه ۸ آذر ۱۳۹۶

کارخانه ای فعال در زمینه تولید مواد غذایی جهت استفاده از مصوبه بانکی سه میلیارد تومانی خود نیازمند سند مسکونی شهری بصورت مشارکت یا اجاره میباشد ٠٩١٢٠٣١١٢١٤

۱۸ روز قبل - چهارشنبه ۸ آذر ۱۳۹۶

۱۸ روز قبل - چهارشنبه ۸ آذر ۱۳۹۶

نیاز به شریک یا سرمایه گذار جهت طلافروشی در حال فعالیت ٣٢٥٢٦٣٣٠

۱۸ روز قبل - چهارشنبه ۸ آذر ۱۳۹۶

۱۸ روز قبل - چهارشنبه ۸ آذر ۱۳۹۶

نیازمند وام ازدواج با پورسانت عالی ٠٩١٨٤٤٥٠٠٣٥

۱۸ روز قبل - چهارشنبه ۸ آذر ۱۳۹۶

۱۸ روز قبل - چهارشنبه ۸ آذر ۱۳۹۶

نیازمند سرمایه به مبلغ ١٠ الی ٤٠ میلیون تومان جهت سرمایه گذاری در فروشگاهی پر بازده با تضمین کافی وسود عالی ٠٩١٨٧١١٢٣٢٨

۱۸ روز قبل - چهارشنبه ۸ آذر ۱۳۹۶

۱۸ روز قبل - چهارشنبه ۸ آذر ۱۳۹۶

نیازمند ضامن کارمند جهت اخذ وام ١٠ میلیونی با پورسانت ١ میلیونی یا بصورت ضمانت دو طرفه ٠٩١٨٩١٢٩٩١٥

۱۸ روز قبل - چهارشنبه ۸ آذر ۱۳۹۶

۱۸ روز قبل - چهارشنبه ۸ آذر ۱۳۹۶

شریک جهت اجرای پروژه سود آور همراه با اشتغال و راه اندازی هلدینگ ٠٩١٨٢٢١٠٠١٤ تماس تبلیغاتی ممنوع

۱۸ روز قبل - چهارشنبه ۸ آذر ۱۳۹۶

۱۸ روز قبل - چهارشنبه ۸ آذر ۱۳۹۶

نیازمند سند جهت اخذ وام ٥٠ میلیون تومانی با پورسانت عالی ٠٩٣٠٩١٣٩٣٣٠

۱۸ روز قبل - چهارشنبه ۸ آذر ۱۳۹۶

۱۸ روز قبل - چهارشنبه ۸ آذر ۱۳۹۶

به یک شریک کاری با سرمایه ٥٠ میلیون تومانی نیازمندیم ٠٩٠١٤١٩٦٦٩٤ ت . ت.م

۱۸ روز قبل - چهارشنبه ۸ آذر ۱۳۹۶

۱۸ روز قبل - چهارشنبه ۸ آذر ۱۳۹۶

فروش وام ٢٥ میلیونی مسکن با اقساط ٢٢٠ هزار ٠٩١٨٧٠٨١٠١٢

۱۸ روز قبل - چهارشنبه ۸ آذر ۱۳۹۶

۲۲ روز قبل - شنبه ۴ آذر ۱۳۹۶

وام یک روزه ٠٩١٨٩١١٧٢٦٢ ٠٩١٨٩١١٧٦٧٨

۲۲ روز قبل - شنبه ۴ آذر ۱۳۹۶

Loading

®© تمامی حقوق مادی و معنوی این پایگاه متعلق به نیازمندیهای شهروند همدان می باشد.

طراحی و اجرا : دانش سان