• سفارش آگهی
    081 32531212
  • پست الکترونیکی
    info@shahrvand811.com
دیروز - دوشنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۷

زمینی به مساحت ٥٠٠٠ متر بر جاده همدان به اسد آباد بعد از پمپ بنزین سفینه غرب به فروش میرسد. ٠٩١٨٨١٩٠٧٥٠

دیروز - دوشنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۷

دیروز - دوشنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۷

فروش فوری یک قطعه زمین ٢١٠ متری واقع در شهرک بهشتی بلوک w دارای سند منگوله دار متری ١/٥٠٠ میلیون قابل معاوضه با آپارتمان ٣٢٦٧٦٠٥٠ ٠٩١٨٤٤٠٦٩٦٥

دیروز - دوشنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۷

دیروز - دوشنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۷

فروش زمین باغی حیدره ٩٠٠ متر چهاردیواری با چاه آب قیمت ٢٠٠ میلیون ٠٩٣٩٥٤٢٢٦٧٧

دیروز - دوشنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۷

دیروز - دوشنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۷

باغچه آلوزار و گردوزار به متراژهای ١٠٠٠، ٢٠٠٠ و ٣٠٠٠ متر واقع در روستای گوشلان قیمت توافقی ٠٩١٨٤٠٦٣٨١٤

دیروز - دوشنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۷

دیروز - دوشنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۷

خریدار زمین کشاورزی دیم،٥ هکتار تا مبلغ ٣٥ میلیون تومان ٠٩١٠١٦٨٠٦٩٠

دیروز - دوشنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۷

دیروز - دوشنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۷

آگهی مزایده فروش شش دانگ اراضی کشاورزی مشاع سه قطعه با سند ثبتی در پرونده کلاسه ١٣٢/٩٦اجرای طی رای صادره از شعبه ١٦ دادگاه حقوقی همدان ، آدرس ملک مورد فروش همدان انصارالامام سه قطعه زمین مزروعی آبی با مساحت ١٤٥٠ متر به نام از ضلع جنوبی به جاده قدیم یکن آباد محدود است، قطعه دوم پلاک ٥٤٣به مساحت ٢٧٩٣٣ متر مربع، قطعه سوم به مساحت ٢٠٦٠٥متر مربع فاقد هرگونه اعیان. لازم به ذکر است ارزش کل زمین ها و حق آب و عوامل موثر در ملک و مزایده با ارزش ٢٤٩٩٤٠٠٠٠٠٠ ریال ارزیابی شده است.نقشه هوایی و کروکی دقیق در پرونده موجود است و قبل از مزایده قابل مشاهده است ١٣٩٧/٠٩/١٨ ساعت ٩:٣٠ محل برگزاری مزایده دادگستری کل استان واحد مزایده اتاق ١٢٠ می باشد مورد مزایده٥ روز قبل از تاریخ مذکورقابل مشاهده است.برنده مزایده کسی است که بالاترین قیمت پیشنهادی را ارائه و ١٠% مبلغ پیشنهادی را فی المجلس طی فیش بانکی تحویل نمایدو در مدت یک ماه نسبت به واریز الباقی مبلغ اقدام نماید. م الف دادورزاجرای احکام مدنی دادگستری همدان

دیروز - دوشنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۷

۸ روز قبل - دوشنبه ۲۱ آبان ۱۳۹۷

فروش یک قطعه زمین زراعی در حیدره بالای شهر مناسب جهت احداث باغ ٣هزار متر یا قطعات هزار متر متری ٦٥ هزار ٠٩٣٠٢٣٠٦٦١٨

۸ روز قبل - دوشنبه ۲۱ آبان ۱۳۹۷

۸ روز قبل - دوشنبه ۲۱ آبان ۱۳۹۷

فروش فوری یک قطعه زمین ٢١٠ متری واقع در شهرک بهشتی بلوک w دارای سند منگوله دار متری ١/٥٠٠ میلیون قابل معاوضه با آپارتمان ٣٢٦٧٦٠٥٠ ٠٩١٨٤٤٠٦٩٦٥

۸ روز قبل - دوشنبه ۲۱ آبان ۱۳۹۷

۱۰ روز قبل - شنبه ۱۹ آبان ۱۳۹۷

یک قواره زمین ٢٠٠ متری شمالی واقع در خیابان ستاره چهارراه میدان بار پشت موسسه عالی گنجنامه قیمت توافقی به فروش می رسد ٠٩١٨٤١٠٣٠٤٤

۱۰ روز قبل - شنبه ۱۹ آبان ۱۳۹۷

۱۰ روز قبل - شنبه ۱۹ آبان ۱۳۹۷

زمینی به متراژ ٧٠٠ متر روستای آبشینه به فروش میرسد دارای آب وبرق گاز ٠٩١٨٦١١٢٢١٨

۱۰ روز قبل - شنبه ۱۹ آبان ۱۳۹۷

۱۷ روز قبل - شنبه ۱۲ آبان ۱۳۹۷

فروش فوری یک قطعه زمین ٢١٠ متری واقع در شهرک بهشتی بلوک w دارای سند منگوله دار متری ١/٥٠٠ میلیون قابل معاوضه با آپارتمان ٣٢٦٧٦٠٥٠ ٠٩١٨٤٤٠٦٩٦٥

۱۷ روز قبل - شنبه ۱۲ آبان ۱۳۹۷

۱۷ روز قبل - شنبه ۱۲ آبان ۱۳۹۷

یک قطعه زمین خالی واقع در روستای کشین فاقد امکانات،به متراژ هزار متر متری ٢٥ هزار به فروش می رسد ٠٩٢١٠٨٤٧٥٢٧

۱۷ روز قبل - شنبه ۱۲ آبان ۱۳۹۷

۱۷ روز قبل - شنبه ۱۲ آبان ۱۳۹۷

زمینی به ساحت ٥٠٠٠ متر بر جاده همدان به اسد آباد بعد از پمپ بنزین سفینه غرب به فروش میرسد. ٠٩١٨٨١٩٠٧٥٠

۱۷ روز قبل - شنبه ۱۲ آبان ۱۳۹۷

۱۷ روز قبل - شنبه ۱۲ آبان ۱۳۹۷

فروش یک قطعه زمین زراعی در حیدره بالای شهر مناسب جهت احداث باغ ٣هزار متر یا قطعات هزار متر ٠٩٣٠٢٣٠٦٦١٨

۱۷ روز قبل - شنبه ۱۲ آبان ۱۳۹۷

۱۷ روز قبل - شنبه ۱۲ آبان ۱۳۹۷

زمینی به ساحت ٥٠٠٠ متر بر جاده همدان به اسد آباد بعد از پمپ بنزین سفینه غرب به فروش میرسد. ٠٩١٨٨١٩٠٧٥٠

۱۷ روز قبل - شنبه ۱۲ آبان ۱۳۹۷

۱۷ روز قبل - شنبه ۱۲ آبان ۱۳۹۷

فروش یک قطعه زمین زراعی در حیدره بالای شهر مناسب جهت احداث باغ ٣هزار متر یا قطعات هزار متر ٠٩٣٠٢٣٠٦٦١٨

۱۷ روز قبل - شنبه ۱۲ آبان ۱۳۹۷

۲۴ روز قبل - شنبه ۵ آبان ۱۳۹۷

باغ رستوران یک قطعه زمین با سند ٦ دانگ عرصه و اعیان تغییر کاربری شده جهت باغ رستوران و ٥٠ متر بر، سه راه استخر عباس آباد با مجوز ادارات ، به فروش می رسد ٠٩١٨٢١٠٤٤٧٢

۲۴ روز قبل - شنبه ۵ آبان ۱۳۹۷

۲۷ روز قبل - چهارشنبه ۲ آبان ۱۳۹۷

فروش یک قطعه زمین ٤ هزار متری واقع در ابتدای سولان دارای درختان گردو دارای آب، مناسب کشاورزی ٠٩١٨٩١٣٥٢٢٤

۲۷ روز قبل - چهارشنبه ۲ آبان ۱۳۹۷

۲۷ روز قبل - چهارشنبه ۲ آبان ۱۳۹۷

فروش ٥ هکتار زمین کشاورزی دیم،واقع در بین جاده قهاوند و برکت آباد قیمت ٥٠ میلیون تومان ٠٩١٨٢٢١٦٠٤١

۲۷ روز قبل - چهارشنبه ۲ آبان ۱۳۹۷

۲۷ روز قبل - چهارشنبه ۲ آبان ۱۳۹۷

فروش فوری یک قطعه زمین ٢١٠ متری واقع در شهرک بهشتی بلوک w دارای سند منگوله دار متری ١/٥٠٠ میلیون ٣٢٦٧٦٠٥٠ ٠٩١٨٤٤٠٦٩٦٥

۲۷ روز قبل - چهارشنبه ۲ آبان ۱۳۹۷

۲۹ روز قبل - دوشنبه ۳۰ مهر ۱۳۹۷

فروش زمین با نقشه پروانه روبروی ٣٠ متری مزدقینه شهرک بهشتی، ٩١ متر ٧× ١٣ متر،متری ١/٥٠٠ میلیون ٣٢٦٢٦٥٠٧-٠٩١٨٦٢٥٩٢٠٢

۲۹ روز قبل - دوشنبه ۳۰ مهر ۱۳۹۷

۲۹ روز قبل - دوشنبه ۳۰ مهر ۱۳۹۷

یک قطعه زمین واقع در خضر ٨١ متر،پشت قواره به فروش میرسد، ١٧ میلیون ٠٩١٨٠٠٢٢٤٠٧

۲۹ روز قبل - دوشنبه ۳۰ مهر ۱۳۹۷

۳۱ روز قبل - شنبه ۲۸ مهر ۱۳۹۷

زمینی به متراژ ٦٠ متر واقع در قاسم آباد ١٢متری ولیعصر نرسیده به مسجد دارای نقشه پروانه قیمت ٣٥ میلیون به فروش می رسد قابل معاوضه با خودرو ٠٩١٨٢٠٠١٩٦٩

۳۱ روز قبل - شنبه ۲۸ مهر ۱۳۹۷

Loading

®© تمامی حقوق مادی و معنوی این پایگاه متعلق به نیازمندیهای شهروند همدان می باشد.

طراحی و اجرا : دانش سان